School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14609
Osakeyhtiölain mukainen maksukyky ja sen arviointi tilintarkastuksen näkökulmasta
Author: Kukkola, Mira-Tuulia
Title: Osakeyhtiölain mukainen maksukyky ja sen arviointi tilintarkastuksen näkökulmasta
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; maksuvalmius; corporate liquidity; likviditeetti; liquidity; arviointi; evaluation; osakeyhtiöt; joint stock companies; lainsäädäntö; legislation; yritysjuridiikka; business law
Pages: 62
Key terms: Maksukyky, Maksukykyisyystesti, Tilintarkastus, Varojen jako
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on määritellä ja analysoida maksukykyedellytyksen huomioiminen suomalaisen pienosakeyhtiön varojenjakotilanteessa. Tutkielmassa arvioidaan miten yritysten maksukykyä mitataan ja arvioidaan sekä miten maksukykyisyystesti tulisi määritellä ja mikä sen sisältö on osakeyhtiölaissa. Tutkielma tarkastelee uuden osakeyhtiön säädöksiä perehtyen lakiin kirjattuun uuteen vaatimukseen maksukykyisyystestistä sekä maksukykyisyystestiä edellyttävään varojen jakamiseen.

Tutkielman teoriaosuudessa kirjallisuutena on käytetty aihealuetta käsitteleviä artikkeleita, tutkimuksia ja akateemisia kirjoja. Empiriaosuuden tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kirjallisesti viittä alalla pitkään toiminutta auktorisoitua tilintarkastajaa, kolmea KHT-tilintarkastajaa ja kahta HT-tilintarkastajaa. Haastattelun avulla pyrittiin selvittämään mikä on tilintarkastusalan ammattilaisten näkemys osakeyhtiölain vaatiman maksukyvyn mittaamisesta ja kuinka varojen jaon yhteydessä suoritettava maksukykyisyystesti tilintarkastuksen yhteydessä suoritetaan.

Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Maksukyky on varojenjaon edellytys. Maksukyvyn mittaamisessa on kyse mahdollisimman lähellä yhtiön varojenjaon päätösajankohtaa tehtävästä yhtiön taloudellisen tilan kokonaisarvioinnista. Arvioinnissa otetaan huomioon yhtäältä yhtiön sen hetkinen tilanne maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja kannattavuuden kannalta, toisaalta maksukyvyn arvioinnissa on kyse yhtiön tulevaisuuden näkymien kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Varojenjaon laillisuus on osakeyhtiölaissa kytketty taseen voitonjakokelpoisiin varoihin ja yhtiön maksukykyyn. Varojenjaon edellytyksenä on, että varojenjaon on perustuttava vahvistettuun ja tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Tilintarkastaja joutuu oman tehtävänsä puolesta ottamaan kantaa yrityksen maksukykyisyyteen ja toiminnan jatkuvuuden edellytyksiin. Yritystoiminnan jatkuvuuden arviointi on yksi tilintarkastuksen vaativimmista osa-alueista, etenkin taloudellisen epävarmuuden kasvaessa yrityksen toimintaympäristössä. Maksukyvyn arvioinnin tulee olla lähtökohtaisesti yhtiön johdon tehtävänä eikä vastuuta ole luontevaa sälyttää puhtaasti tilintarkastajalle. Maksukyvyn tarkka arviointi on tilintarkastajalle lähes mahdoton tehtävä. Maksukyvyn määrittämisen tärkeys korostuu niissä yhtiöissä, jonka taloudellinen tilanne on selkeästi heikko tai ainakin epäselvä.

Maksukykyisyystestin ensisijaisena tarkoituksena on estää osakkeenomistajien rajoitetun vastuunsa suojissa, mutta velkojien kustannuksella, tapahtuva epälojaali käyttäytyminen. Maksukykyisyystestin perimmäisenä tavoitteena on yhtiön toimintaedellytysten takaaminen. Maksukykyisyystestin tarkoituksena ei ole asettaa yhtiön johdolle, osakkeenomistajille tai tilintarkastajille kohtuuttomia vaatimuksia maksukyvyn arvioimisessa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.