School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2016
Thesis number: 14627
Kuinka sponsorit käyttävät urheiluseuran tarjoamia markkinointiviestinnän kanavia suhteessa muuhun integroituun markkinointiviestintäänsä? Case-tutkimus Helsingin IFK ja yhteistyökumppanit
Author: Rosvall, Mikko
Title: Kuinka sponsorit käyttävät urheiluseuran tarjoamia markkinointiviestinnän kanavia suhteessa muuhun integroituun markkinointiviestintäänsä? Case-tutkimus Helsingin IFK ja yhteistyökumppanit
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; mainonta; advertising; viestintä; communication; sponsorointi; sponsorship; urheilu; sports
Pages: 93
Key terms: sponsorointi, urheilusponsorointi, markkinointiviestintä, integroitu markkinointiviestintä
Abstract:
Tutkielman tavoitteet:

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada selville kuinka sponsorit käyttävät urheiluseurojen tarjoamia integroidun markkinointiviestinnän välineitä suhteessa muuhun integroituun markkinointiviestintäänsä. Selvityksen kohteena on sponsoreiden käyttämät kanavat ja materiaalit samoja kuin muiden tarjoajien välineissä vai esiintyykö eroavaisuuksia. Tutkimuksen avulla pyritään saamaan selville onko urheiluseurojen tarjonta pysynyt markkinointiviestinnän vauhdikkaassa kehityksessä mukana ja kuinka hyvin yritykset pystyvät ottamaan siitä hyödyn irti. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä jääkiekkoseura Helsingin IFK:n kanssa.

Tutkimusmenetelmät:

Tutkielman teoriaosuudessa käytiin läpi niin integroidun markkinointiviestinnän kuin urheilusponsoroinnin teorioita. Teoriaosuuden lopuksi rakennettiin viitekehys, jonka pohjalta tutkimusongelmaa lähdettiin selvittämään tutkimuksen empiirisessä osuudessa. Tutkimus oli laadultaan kvalitatiivinen ja aineiston kerääminen siihen suoritettiin tekemällä kahdeksan henkilökohtaista teemahaastattelua ennakolta tarkoin valituille henkilöille, jotka edustivat Helsingin IFK:n yhteistyökumppaneita. Haastatteluiden sanatarkan litteroinnin jälkeen tulokset analysoitiin esiin teemoittelemalla.

Tutkimustulokset:

Tutkielman keskeisempänä tuloksena voidaan todeta, että urheiluseuran kanssa yhteistyössä käytettävien integroidun markkinointiviestinnän kanavien ja yrityksen muun integroidun markkinointiviestinnän kanavien välillä esiintyy eroavaisuuksia. Eroavaisuuksia esiintyy niin käytettävien kanavien osalta kuin käytetyistä sisällöistä. Tutkimuksessa saatiin myös vahvistusta aiempiin tieteellisiin tutkimuksiin yrityksien käytännön tarpeessa löytää looginen yhteys itsensä ja sponsoroitavan kohteen välillä. Lisäksi jatkuvasti suosiotaan nostavien sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen urheiluseurojen tarjoaman laajan kannattajapohjan avulla nosti tutkimuksessa yrityksien mielenkiintoa ja olisi mielenkiintoinen kohde tuleville teoreettisille tutkimuksille.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.