School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2016
Thesis number: 14632
Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten oikeudellinen sääntely julkisissa hankinnoissa
Author: Keränen, Joel
Title: Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten oikeudellinen sääntely julkisissa hankinnoissa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; hankinnat; purchasing; julkinen sektori; public sector; hinnat; prices
Pages: 64
Full text:
» hse_ethesis_14632.pdf pdf  size:627 KB (641097)
Key terms: Poikkeuksellisen alhainen tarjous; tarjousten vertailuperusteet; hankintalaki; hankintadirektiivi; saalistushinnoittelu
Abstract:
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää poikkeuksellisen alhaisten tarjousten oikeudellista sääntelyä julkisissa hankinnoissa tutkimalla miten nykyisen lainsäädännön puitteissa poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia tulisi käsitellä sekä tutkimalla asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella hankintalainsäädännön uudistuksen vaikutusta poikkeuksellisen alhaisten tarjousten näkökulmasta sekä pohtia kilpailuoikeuden puolella käytettävien saalistushinnoittelutestien soveltamista poikkeuksellisen alhaisten tarjousten tunnistamiseen.

Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten oikeudellinen sääntelyn tekee ongelmalliseksi se että hankintadirektiivit ja niihin perustuva hankintalaki eivät ole määritelleet ilmiötä tai siihen liittyvää sääntelyä kovinkaan tarkasti. Tästä johtuen myös hankintayksiköiden velvollisuudet sekä oikeudet ovat olleet osittain epäselviä. Tuomioistuimet ovat kuitenkin antaneet suuntaa oikeuskäytännölle ja toisaalta Euroopan unionin tuomioistuin on todennut poikkeuksellisen alhaisten tarjousten tarkemman määrittelemisen olevan jäsenvaltioiden vastuulla. Oikeustapaukset muodostavat olennaisen osan tämän tutkimuksen aineistosta.

Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten ilmiöstä seuraava problematiikka on että tarjoukset saattavat perustua teknisesti, taloudellisesti tai oikeudellisesti epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin ja johtaa näin ollen monenlaisiin ongelmiin ja hankintayksikön kannalta ei-toivottavaan käyttäytymiseen, kuten pyrkimykseen lisälaskuttamisesta tai turvallisuusmääräyksistä tinkimiseen sekä tavallista korkeampaan ongelmien esiintymisriskiin hankkeen toteutusvaiheessa.

Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen tietyin edellytyksin. Tarjousta ei voi kuitenkaan suoraan hylätä alhaisen hinnan perusteella, tai muiden tarjouksessa ilmoitettujen tietojen varassa, vaan ennen hylkäämistä hankintayksikön on pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista, jotta tarjoajalla on mahdollisuus osoittaa kykenevänsä hankinnan asianmukaiseen toteuttamiseen.

Tätä tutkielmaa kirjoittaessa työ- ja elinkeinoministeriö on viimeistelemässä hankintadirektiivit voimaan saattavan hankintalain kokonaisuudistuksen hallituksen esitystä joka on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Tavoitteena on että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa viimeistään loppuvuodesta 2016.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.