School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2014
Thesis number: 14645
Kuluttajan inflaatioarvioiden ja -odotusten rationaalisuus finanssikriisissä: sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiteltyinä
Author: Mannfors, Markus
Title: Kuluttajan inflaatioarvioiden ja -odotusten rationaalisuus finanssikriisissä: sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiteltyinä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; kriisi; crisis
Pages: 95
Key terms: intuitiivinen rationaalisuus; deduktiivinen rationaalisuus; normatiivinen; deskriptiivinen
Abstract:
Kansantaloustieteessä päätöksentekijän on yleisesti uskottu toimivan rationaalisesti, järkevästi. Viime vuosikymmeninä mm. behavioristinen taloustiede on haastanut perinteisen näkemyksen rationaalisesta päätöksentekijästä. Koettu finanssikriisi on myös uudistanut tutkimusta. Oletus rationaalisuudesta on myös vahvasti taustalla odotusten muodostumisessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuluttajan rationaalisuutta inflaatioarvioiden ja -odotusten suhteen sekä finanssikriisin vaikutusta niihin ryhmiteltyinä sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan. Oletus vahvasta rationaalisuudesta jouduttiin hylkäämään. Sen sijaan inflaatio-odotukset olivat heikosti rationaaliset koko väestön tasolla sekä naisilla, omaa kotiaan hoitavilla, ylemmillä toimihenkilöillä, työntekijöillä ja opiskelijoilla. Inflaatioarvioiden osalta myös heikko rationaalisuus jouduttiin hylkäämään, paitsi tutkittaessa prospektiteorialla, jonka mukaan koko väestön tasolla inflaatioarviot olivat heikosti rationaaliset. Tässä tutkimuksessa esiteltävän rationaalisuuden luokittelu -teorian mukaan rationaalisuuden voi jakaa intuitiiviseen ja deduktiiviseen rationaalisuuteen kuvaamaan realistisemmin todellisuutta. Tämä tapahtuu mm. luokittelemalla talouden normatiivisen ja deskriptiivisen puolen selkeämmin toisistaan erilleen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.