School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Finance | Finance | 2015
Thesis number: 14648
Determinants of primary market pricing of contingent convertibles
Author: Tiainen, Ville
Title: Determinants of primary market pricing of contingent convertibles
Year: 2015  Language: eng
Department: Department of Finance
Academic subject: Finance
Index terms: rahoitus; financing; bonds; obligaatiot
Pages: 44
Full text:
» hse_ethesis_14648.pdf pdf  size:955 KB (977425)
Key terms: bonds; obligaatiot; banks; pankit; econometrics; ekonometria
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

CoCo-joukkolainat ovat hybridi-rahoitusinstrumentteja, jotka toimivat osakepääoman tavoin puskurina mahdollisille tappiolle liikkeeseenlaskijan taseessa. CoCo-joukkolainat maksavat houkuttelevaa kuponkia haltijalleen vastapainoksi sille, että lainat voidaan muuttaa osakepääomaksi tai kirjata alas osittain tai kokonaan jos liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus (CET1-tunnusluvullla mitatttuna) laskee lainaehdoissa määritellyn tason alle. Tutkielmassani tutkin mitkä tekijät ajavat näiden uusien joukkolainojen hinnoittelua, eli luottoriskipreemion määräytymistä, primäärimarkkinoilla.

Data ja metodologia

Otokseni koostuu 112 CoCo-joukkolainasta, jotka on laskettu liikkeeseen aikavälillä 2009 - 03/2015. Lainojen liikkeeseenlaskijoista suurin osa on euroooppalaisia pankkeja ja rahoituslaitoksia. Hyödynnän tutkielmassani myös dataa Aasian ja Tyynenmeren alueella liikkeeseenlasketuista CoCo-joukkolainoista käyttämällä niitä varsinaisten tulosteni kestävyyden testaamiseen. Käytän tutkimushypoteesien testaamiseen muokkaamaani lineeaarista regressiomallia, jonka pohjana toimii Chen et al. (2009) käyttämä malli. Regressiomallini yhdistää joukkolainakohtaiset, yhtiökohtaiset ja makroekonomiset tekijät kontrollimuuttujiksi, jotta pystyn tutkimaan vaikuttavatko tietyt CoCo-spesifit tekijät näiden lainojen luottoriskipreemion hinnoitteluun primäärimarkkinoilla. Luottoriskipreemioiden määräytymisen ohella, tutkin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat CoCo-lainojen luottoluokitukseen ja sitä, mikä vaikutus CoCo-spesifeillä tekijöillä on luottoluokituksen määräytymisessä. Luottoluokituksien tutkimisessa käytän kontrollimuuttujina luottoluokittaja Moody's:n arviointimetodologiasta johdettuja tekijöitä.

Tulokset

Tutkielmani tulokset osoittavat, että sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisten CoCo-joukkolainojen luottoriskipreemiot ovat käänteisesti riippuvaisia lainojen "CET1-puskurin" sekä konvertointitason kanssa. Nämä tulokset ovat sekä tilastollisesti että taloudellisesti huomattavia niin Eurooppalaisten kuin myös Aasian ja Tyynenmeren alueilla liikkeeseen laskettujen lainojen osalta. Tämän lisäksi pörssilistattujen liikkeeseenlaskijoiden ja luottoluokituksen omaavien lainojen osalta esitän, että sijoittajat vaativat lisätuottoa lainoilta, joiden nimellispääoma kirjataan alas lopullisesti tai väliaikaisesti verrattuna niihin lainoihin, joiden nimellispääoma muutetaan osakepääomaksi pankin vakavaraisuuden heikentyessä. Edellämainittujen havaintojen ohella tulokseni osoittavat myös, että luottoluokitus on suurin yksittäinen selittävä tekijä, niin tilastollisesti kuin taloudellisestikin, CoCo-lainojen luottoriskipreemion määräytymisessä emissiohetkellä. Suorittamani analyysi luottoluokitusta ajavista tekijöistä osoittaa, että luottoluokittajat ottavat CoCo-spesifit tekijät huomioon luokitellessaan näitä lainoja.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.