School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14651
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton taloudelliset vaikutukset: Case SAP
Author: Penttilä, Tero
Title: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton taloudelliset vaikutukset: Case SAP
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: tietojärjestelmät; information systems; laskentatoimi; accounting
Pages: 55
Key terms: Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP-järjestelmä
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on tutkia, miten toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin suomalaisissa yrityksissä.

Tutkimusaineisto koostuu 46 suomalaisesta SAP:n käyttöön ottaneista yrityksistä, joiden käyt-töönotot ajoittuvat ajalle 2000-2010. Näitä yrityksiä verrataan verrokkiryhmiin, jotka koostuvat liikevaihdoltaan samankokoisista yrityksistä saman toimialan tai toimialaluokan sisällä.

Tutkimuksessa havaittiin, että toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottaneiden yritysten koko pääoman tuottoprosentti (ROA) ja liikevoittoprosentti paranivat selkeästi lyhyellä aikavälillä (1-2v käyttöönotosta). Pitkällä aikavälillä (3-4v) liikevoittoprosentti kuitenkin laski hieman lyhyen aika-välin tasoon verrattuna, pysytellen silti korkeammalla kuin ennen käyttöönottoa. ROA taas kasvoi tasaisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä käyttöönoton jälkeen.

Aiemmassa tutkimuksessa on kuvattu yrityksen koon (liikevaihto) ja taloudellisen vakauden (Z-luku) yhteisvaikutuksen vaikuttavan merkittävästi kannattavuuden tunnuslukujen muutoksen suuruuteen. Tässä tutkimuksessa havaittiin että liikevaihdoltaan pienet ja Z-luvultaan heikot yri-tykset hyötyivät käyttöönotosta eniten. Aiemmin on havaittu että kooltaan pienet ja Z-luvulta hy-vät sekä kooltaan suuret ja Z-luvulta heikot yritykset saisivat eniten hyötyä toiminnanohjausjärjes-telmien käyttöönotosta.

Tämän tutkimuksen tuloksia selittäisi toiminnanohjausjärjestelmien teknologinen kehitys kus-tannuksiltaan edullisemmiksi ja nopeammiksi ottaa käyttöön. Tämä selittäisi sitä, että tässä tut-kimuksessa havaitut hyödyt saavutetaan aiempaa tutkimusta aikaisemmin käyttöönoton jälkeen sekä hyötyjä on havaittavissa myös pienemmillä yrityksillä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.