School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14653
Sisäisen tarkastuksen näkökulma automatisoituun päätöksentekoon case-yrityksessä X
Author: Pärssinen, Teresa
Title: Sisäisen tarkastuksen näkökulma automatisoituun päätöksentekoon case-yrityksessä X
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: sisäinen tarkastus; internal auditing; päätöksenteko; decision making; automaatio; automation
Pages: 75
Key terms: Sisäinen tarkastus, automatisoitu päätöksenteko, case-tutkimus, tietojärjestelmätarkastus, teemahaastattelu
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää case-tutkimuksena, miten sisäinen tarkastus näkee automatisoidun päätöksenteon vaikuttaneen organisaation valvontaan sisäisen tarkastuksen näkökulmasta ja lisäksi mikä vaikutus sillä on ollut sisäisen tarkastuksen työhön. Tutkielmassani pyrin löytämään vastaukset kolmeen kysymykseen: 1. Mitä vaikutuksia päätöksenteon automatisoinnilla on ollut si-säiseen tarkastukseen? 2. Miten sisäinen tarkastus tarkastaa automatisoidun päätöksenteon kontrolleja? 3. Mitä hyötyjä/ haasteita päätöksenteon automatisointi on tuonut mukanaan?

Teoriaosuudessa on käytetty lähdeaineistona aiheeseen liittyvää koti- ja ulkomaista kirjallisuutta, aiempia tutkimuksia ja artikkeleita. Tutkimusaineisto koostui kolmesta teemahaastattelusta, jotka suoritettiin joulukuun 2015 aikana case -organisaation asiantuntijoille. Haastateltavat työskentelevät organisaation sisäisessä tarkastuksessa automatisoitujen päätöksentekoprosessien parissa. Haastatel-taviksi valikoituivat CIA -tutkinnon suorittanut sisäinen tarkastaja Suomesta, ISACA-tutkinnon suorittanut tarkastaja konsernin palveluksesta toisesta Pohjoismaasta, sekä yksi sisäistä luottohallintoa tarkastava credit controller kotimaan toiminnoista. Tutkimuksessa on lisäksi hyödynnetty haastateltavilta saatua kirjallista materiaalia, havainnointia ja tutkijan omaa osaamista aihealueesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että päätöksenteon automatisointi muuttaa sisäisen tarkastuksen työn tekkemistä ja työ muuttuu yhä suuremmassa määrin kirjoituspöytätyöksi ja tietokoneavusteiseksi tarkastukseksi. Case-tarkastuksia tehdään yhä, mutta niiden määrä vähenee. Automatisoituja päätöksiä tarkastetaan pääsääntöisesti tietokoneavusteisesti. Prosessin kontrolleja haetaan järjestelmästä ja tarkistetaan ovatko ne siellä oikeilla paikoillaan ja toimivatko ne oikein. Automaation yleistyessä sisäisen tarkastuksen työ menee tulevaisuudessa yhä enemmän kontrollitarkastukseksi. Automatisoitujen päätöksentekojärjestelmien tarkastuksessa tehdään myös manuaalisia case-tarkastuksia, joissa huomio keskittyy niihin päätöksiin, joihin järjestelmä on tehnyt kielteisen päätöksen, mutta jotka ovat silti syystä tai toisesta päätetty hyväksyä. Automatisoitujen päätösten etuna on kustannustehokkuus, taloudellisuus ja objektiivisuus. Haittapuolina haastatteluissa todettiin, että datan laatu ja määrä ei vielä kaikissa tilanteissa ole riittävää. Uhkakuvia automatisoituihin prosesseihin luo tietomurrot ja muut tietotekniset ongelmat, jotka leviävät silmänräpäyksessä järjestelmissä ja voivat aiheuttaa massavirheellisyyden. Lisäksi uhkakuvia haastateltavien mielestä liittyy henkilöstöön ja vapautuvien resurssien hyödyntämiseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.