School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14659
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen hierarkian yhteys sijoittajien kokemaan arvorelevanssiin
Author: Pietilä, Suvi
Title: Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen hierarkian yhteys sijoittajien kokemaan arvorelevanssiin
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: rahoitusinstrumentit; financial instruments; sijoittajat; investors
Pages: 67
Key terms: arvorelevanssi; käypä arvo; rahoitusinstrumentit
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien arvorelevanssi eroaa eri käyvän arvon hierarkian tasojen välillä. Tutkimuksessa tutkitaan, onko markkinoilta saatavilla käyvillä arvoilla suurempi selitysvoima yrityksen oman pääoman markkina-arvon vaihteluun, kuin arvostusmalleihin perustuvilla käyvillä arvoilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, onko yrityksen koolla vaikutusta sijoittajien kokemaan rahoitusinstrumenttien käypien arvojen arvorelevanssiin.

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimusaineisto koostuu 63 Euroopan unionin alueella pörssissä listatusta pankista. Tutkimuksen kohteena ovat tilinpäätöstiedot vuosilta 2012 - 2014. Tutkimusaineisto on saatu Bureau van Dijk:n Orbis-tietokannasta sekä keräämällä yritysten tilinpäätöksistä. Tilastollisena tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista regressioanalyysiä.

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimustulokset osoittavat markkinatietoon perustuvien, käyvän arvon hierarkian ensimmäiselle ja toiselle tasolle sijoittuvien, rahoitusinstrumenttien käypien arvojen arvorelevanssin olevan suurempaa kuin arvostusmalleihin perustuvien, kolmannen tason rahoitusinstrumenttien käypien arvojen. Raportoivan yrityksen koolla ei havaita olevan vaikutusta sijoittajien kokemaan rahoitusinstrumenttien arvorelevanssiin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.