School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2016
Thesis number: 14701
Narratiivinen tutkimus ensimmäisessä esimiestehtävässään toimivien henkilöiden identiteetin rakentumisesta kasvuyritysympäristössä
Author: Kontio, Katja
Title: Narratiivinen tutkimus ensimmäisessä esimiestehtävässään toimivien henkilöiden identiteetin rakentumisesta kasvuyritysympäristössä
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; esimiehet; supervisors; identiteetti; identity
Pages: 68
Key terms: narratiivisuus, identiteetti, identiteettityö, narratiivinen identiteetti, esimieheksi tuleminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet: Narratiivinen tutkimukseni käsittelee sitä, miten ensimmäisessä esimiestehtävässään olevat henkilöt rakentavat omaa identiteettiään ja tekevät identiteettityötään kasvuyrityskontekstissa kertomuksiensa kautta. Tarkoituksena on löytää haastateltavien kertomuksista niitä yhdistäviä teemoja ja koostaa kertomuksia yhdistävistä teemoista ensimmäisessä esimiestehtävässään toimivan henkilön mallikertomus. Olen hyödyntänyt tutkimuksessani narratiivista tutkimusotetta, jossa huomio kohdistuu kertomuksiin tiedon välittäjinä ja rakentajina. Identiteetin käsitettä lähestyn sekä identiteettityön että narratiivisen identiteetin käsitteen kautta. Esimieheys nähdään tässä tutkimuksessa esimieheksi tulemisena, esimiehenä olemisen sijaan. Lisäksi kasvuyritysympäristö toimii identiteetin rakentamisen kontekstina.

Tutkimuksen toteutus: Tutkimuksessani olen lähestynyt aihettani sosiaalisen konstruktionismin tieteenfilosofisen viitekehyksen kautta. Olen haastatellut seitsemää ensimmäisessä esimiestehtävässään toimivaa henkilöä ja peilannut omia kokemuksiani myös ensimmäisessä esimiestehtävässä oleva henkilönä haastateltavieni kokemuksiin. Haastattelut on toteutettu narratiivisen, puolistrukturoidun haastattelun periaatteita hyödyntäen ja tavoitteena oli kerätä haastatelluilta kertomuksia heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Aineiston analyysissä on käytetty narratiivista analyysiä ja erityisesti teema-analyysiä. Temaattisen analyysin kautta konstruoin ensimmäisessä esimiestehtävässään olevan henkilön mallikertomuksen, jossa nostin esiin esimiehen identiteetille merkityksellisiä teemoja. Mallikertomuksen teemojen lisäksi havaitsin kertomuksissa täydentäviä teemoja ja valitsin jokaisesta kyseistä teemaa sisältävästä narratiiviryhmästä yhden esimerkkikertomuksen ja näiden mallikertomuksen eri versioiden kautta toin esille aineistoni rikkauden ja monipuolisuuden.

Tutkimuksen tulokset: Mallikertomuksessa nousevat esille haastateltavien kertomuksia yhdistävät teemat, joiden koen peilaavan laajasti niitä asioita, jotka ensimmäisessä esimiestehtävässään olevat henkilöt kokevat tärkeiksi tekijöiksi. Toisaalta mallikertomuksen eri versioissa välittyy syvempi käsitys siitä, miten näillä kertomuksilla rakennetaan sekä todellisuutta että myös identiteettiä. Mallikertomuksessa ja mallikertomuksen versioissa nousee esille sattuman merkitys ensimmäiseen esimiestehtävään siirtymisen taustalla sekä käytännössä toimimisen, palautteen ja itse reflektoinnin avulla esimieheksi oppiminen ja kasvaminen. Ensimmäisessä esimiestehtävässään oleva henkilö tekee esimiestyötä omalla persoonallaan ja haluaa olla tukea sekä kannustusta tarjoava esimies tiimiläisilleen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.