School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2016
Thesis number: 14733
VR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen Suomessa
Author: Sirola, Markku
Title: VR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen Suomessa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; kilpailu; kilpailukyky; markkinat; logistiikka; rautatiet; rautatieliikenne; kuljetukset; palvelut
Pages: 137
Key terms: Kilpailu, kilpailukyky, kilpailun käynnistyminen, kuljetus- markkinat, määräävä markkina-asema, palvelujen tuottaminen, rautatietavaraliikenne, rautatiekuljetus, markkinoilletulo, markkinoilletulon esteet, toimintaympäristön muutokset, vi- ranomaispalvelu
Abstract:
Rautateillä on meneillään kilpailun vapautumisen aikakau- si. EU on 1990-luvulta lähtien aktiivisesti pyrkinyt avaamaan ja edistämään kilpailua rautateillä. Suomen kan- sallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle 1.1.2007. Tutkimuksessa arvioidaan kilpailuedellytyksiä ja niiden toteutumista rautateiden tavaraliikenteessä ja kilpailun yhteiskunnallisia vaikutuksia Suomessa.

Kilpailun avautuminen mahdollisti uusien rautatieyritys- ten pääsyn kuljetusmarkkinoille Suomen rautatietavaralii- kenteessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miksi kilpailun avautuminen ei ole kuitenkaan johtanut kilpai- lun käynnistymiseen kuten odotettiin eikä markkinoiden murrosta valtion rataverkolla ole tapahtunut. Tutkimus on jatkoa Miika Mäkitalon tutkimukselle vuodelta 2007 mark- kinoilletulosta ja markkinoiden muutoksesta Suomen rauta- teiden kansallisen tavaraliikenteen avautuessa kilpailul- le. Tutkimuksessa kuvataan markkinoilletuloa ja kilpailun käynnistymisen keskeisimpiä vaiheita sekä esitetään rat- kaisuja kilpailun edistämiseksi Suomessa Euroopan komis- sion näkemyksen mukaisesti.

Rautateitä on perinteisesti pidetty luonnollisena monopo- lina. Uudessa markkinatilanteessa Suomen rautatiemarkki- noille syntyvä kilpailu kehittää ja tehostaa rautatieyri- tysten toimintoja. Rautatiekuljetukset ovat kiinteä osa nykyaikaisen teollisuuden logistisia prosesseja. Suomen perusteollisuus tulee todennäköisesti kilpailuttamaan suurimmat tavaravirtansa.

Tutkimusmetodina käytetään vertailevaa kvalitatiivista tutkimustapaa ja haastattelututkimusta. Tutkimuksen ai- neisto muodostuu 19 hengen asiantuntijaryhmän teema- ja lehtihaastatteluista. Haastattelut tehtiin markkinoille- tulon, markkinoilta poistumisen ja niihin liittyvien es- teiden sekä rautatieliikenteen toimintaympäristön teoria- kehikon perusteella vuosina 2013-2015. Aineiston analyy-sissa käytetään kvalitatiivista sisällön analyysia ai- neistolähtöisesti ja toiminta-analyyttista tutkimusotetta.

Tutkimuksessa hyödynnetään resurssi- ja markkinapohjaisen näkemyksen teoriaa (RBV), PESTEL-analyysia ja Porterin (1980) kilpailuoppia sekä aikaisempaa alan tutkimusta. Tutkimuksen mukaan markkinoilletulon ja kilpailun käyn- nistymisen merkittävimmät esteet ovat Suomen teollisuus- tuotannon vuodesta 2008 saakka jatkunut stagnaatio, Suo- men linjan poikkeaminen kilpailun vapauttamisessa EU:n näkemyksestä, suuret kiinteät kustannukset sekä markki- noita hallitsevan yrityksen määräävä markkina-asema. Mui- ta kilpailun käynnistymistä hidastavia tekijöitä ovat markkinoilletuloajan pituus, investoinnit Suomeen sovel- tuvaan kalustoon, käyttöpalveluihin pääsy, koulutetun työvoiman saatavuus, ratakapasiteetin jako-ongelmat sekä kalustomarkkinoiden toimimattomuus, joiden osalta tutki- muksen havainnot tukevat Mäkitalon (2007) tutkimuksen tu- loksia. Kilpailua edistätäviä tekijöitä tutkimuksen mu- kaan ovat digitalisaatio, Venäjän yhdysliikenteen vapau- tuminen ja muutokset valtion omistajaohjauspolitiikassa. Liikenneviraston, poliittisten päättäjien ja VR-Yhtymän välille tulee muodostaa selvä raja, jotta koko rautatie- sektorin toiminta olisi tasapuolista kaikkia rautatieyri- tyksiä kohtaan. Tutkimuksen merkittävin tieteellinen kontribuutio on, että VR on monopoliasemassa voinut val- voa tuotannossa tarvittavia resursseja ja siten sillä on ollut suurtuotannon kustannusetujen tuoma vahva suoja alalle pyrkiviä yrityksiä kohtaan. Valtio-omistaja haluaa pitää kansantaloudellisesti ja strategisesti merkittävän VR:n ainakin jossain määrin julkisessa valvonnassa. Val- tiovalta voi päätöksillään rajoittaa tai estää kokonaan pääsyn markkinoille. Sääntelyn purkautumisen seurauksena alalle tulon ja alalta poistumisen esteet madaltuvat.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.