School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14735
Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys X
Author: Kankaanranta, Johanna
Title: Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys X
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; asiantuntijat; työ; tulos; kannustaminen; palkkiot
Pages: 64
Key terms: asiantuntija, tulospalkkiojärjestelmä, palkitseminen, suoriteperusteinen palkitseminen
Abstract:
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää miten tulospalkkiojärjestelmillä pyritään vaikuttamaan henkilöstön toimintaan sekä kartoittaa, miten toimeksiantoyrityksen asiantuntijat kokevat yrityksessä käytössä olevan järjestelmän vaikuttavan toimintaansa ja miten käytössä olevaa järjestelmää voitaisiin kehittää. Tulospalkkiojärjestelmän sekä palkitsemisen kehittämiseksi on case-yrityksen kannalta tärkeää tietää näistä asiantuntijoiden näkemyksistä.

Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena tutkimuksena puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua käyttäen. Tutkimuksen aikana haastattelin yhdeksää case-yrityksen asiantuntijaa monipuolisen ja syvällisen näkemysien saavuttamiseksi. Haastatteluiden teemat perustuivat tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen, mutta haastatteluissa ilmeni myös muita case-yritystä koskevia aiheita.

Tutkielman tuloksissa korostuivat kokemus oikeudenmukaisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksista. Tulospalkkiojärjestelmää pidettiin tärkeänä palkitsemistapana, mutta sen toimintaa ohjaavaa vaikutusta ei nähty kovin vahvana mm. palkkion pienuuden takia. Kehityskohteiksi nousivat kaukaisiksi todettujen mittarien painoarvojen pienentäminen, palkitsemisviestinnän kehittäminen sekä oikeudenmukaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.