School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14739
Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: Ravioli
Author: Kunnas, Mikko
Title: Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: Ravioli
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; kustannuslaskenta; toimintolaskenta; ajankäyttö; aika; henkilöstö; työ; kyselyt
Pages: 105
Key terms: Kustannuslaskenta, aikaperusteinen toimintolaskenta, aikayhtälö, henkilöstön ajankäyttö, tapaustutkimus, ajankäyttökysely
Abstract:
Tutkimus suoritettiin toimeksiantona Raviolille. Työn tilaaja asetti tutkimukselle päätavoitteen, jonka mukaan tutkimuksessa tulisi rakentaa uusi kustannuslaskentamalli Raviolin käyttöön. Tilaaja määritti lisäksi rakennettavalle laskentamallille kolme tavoitetta. Ensiksi, mallin tulee auttaa hinnoittelemaan Raviolin tuotteet yksinkertaisesti. Toiseksi, uuden laskentamallin tulisi kohdistaa kustannukset suoritteille aiheuttamisperiaatteella. Kolmanneksi, mallin avulla tehdyn tuotteiden hinnoittelun tulisi ohjata asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, jolla on konstruktiivisia ja deskriptiivisiä piirteitä. Tutkimuksen kohteiksi valittiin tutkimuksen tilaajan pyynnöstä Raviolin Meilahden ja Kirurgisen sairaalan yksiköt. Tutkimuksen tarkastelun kohteina olivat potilaiden ja henkilökunnan ateriat, sairaaloiden osastoille menevät elintarvikkeet sekä kuljetukset. Tutkimuksen teoria perustuu laskentatoimen tutkimukseen ja alan muuhun kirjallisuuteen. Empiriaosuuden aineisto kerättiin työntekijöille suunnatuista ajankäyttökyselyistä, haastatteluista, Raviolin dokumenteista ja tutkijan havainnoinnista.

Tutkimuksen teorian pohjalta päädyttiin rakentamaan aikaperusteinen toimintolaskentamalli Raviolille. Malli rakennettiin siten, että se mahdollistaa laskemaan eri viikonpäivinä tuotettujen tuotteiden erilaiset kustannukset. Siten malli tuottaa viikonlopun korkeampien työkustannusten takia korkeampia kustannuksia laskentakohteille. Tutkimus osoittaa, että aikaperusteista toimintolaskentaa voidaan soveltaa sairaaloiden ruokapalveluiden kustannuslaskentaan. Aikayhtälöiden avulla mallista saatiin yksinkertainen, mutta samaan aikaan tarkka kuvaamaan todellista resurssien kulutusta. Tutkimus paljasti myös aikaperusteisen toimintolaskennan heikkouksia. Suoritteiden toimintojen käytön aikojen arviointi osoittautui ongelmalliseksi, joka hankaloitti muun muassa käyttämättömän kapasiteetin määrittämistä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.