School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14740
Yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus tilintarkastuspalkkioihin: kvantitatiivinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä
Author: Kouki, Tuomas
Title: Yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus tilintarkastuspalkkioihin: kvantitatiivinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; pörssiyhtiöt; tilintarkastus; palkkiot; yritysverotus; suunnittelu
Pages: 85
Key terms: tilintarkastus, tilintarkastuspalkkiot, veroaggressiivisuus
Abstract:
Tiivistelmä

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää veroaggressiivisuuden vaikutuksia tilintarkastajien perimiin palkkioihin Suomessa listatuissa yhtiöissä. Tutkimuksen tavoitteena on myös kuvailla piirteitä, jotka yhdistävät veroaggressiivisia yrityksiä. Tutkielma rakentuu kahden tutkimuskysymyksen ympärille 1) Mitä ominaispiirteitä on löydettävissä veroaggressiivisiksi luokitelluista yrityksistä? ja 2) Mikä on yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus maksettuihin tilintarkastuspalkkioihin ja tilintarkastajan laskuttamiin veropalveluihin? Tutkielman aineisto koostuu Helsingin pörssissä listatuista yrityksistä aikavälillä 2009 - 2014, lukuun ottamatta rahoitusalan yrityksiä. Analyyseissä käytetään poolattua aineistoa, joka sisältää 627 havaintoriviä.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tutkimusmenetelmänä käytetään t-testiä, khiin neliö -testiä sekä epäparametrisenä testinä Wilcoxonin sijalukujen summiin perustuvaa testiä. Tarkasteltavat ominaispiirteet ovat toisen tutkimuskysymyksen regressioanalyysin kontrollimuuttujat, tilintarkastajan palkkiot sekä toimiala. Tutkimuksessa oletetaan aikaisempaan kirjallisuuteen pohjautuen, että veroaggressiivisista yrityksistä on löydettävissä tiettyjä erityispiirteitä.

Toisen tutkimuskysymyksen päätutkimusmenetelmänä on regressioanalyysi, joka on yleisesti käytetty menetelmä tutkittaessa tilintarkastuspalkkioiden määräytymistä. Oletuksena on, että yritysten veroaggressiivisuudella on palkkioita kasvattava vaikutus ja vaikutusta tilintarkastajan laskuttamiin veropalveluihin. Toisesta tutkimuskysymyksestä on johdettu kaksi regressioanalyysillä testattavaa hypoteesia.

Veroaggressiivisten yritysten havaittiin olevan taseen loppusummaltaan (asiakkaan koko) ja liikevaihdon synnyttävien tytäryhtiöiden määrältään (asiakkaan kompleksisuus) pienempiä kuin ei-veroaggressiiviset yritykset. Yritysten veroaggressiivisuudella ei havaittu olevan vaikutusta lakisääteisestä tilintarkastuksesta perittyihin palkkioihin. Myöskään veroaggressiivisten yritysten veropalvelujen ostolla yhtiön tilintarkastajalta ei havaittu olevan vaikutusta lakisääteisen tilintarkastuksen palkkioihin verrattuna niihin veroaggressiivisiin yrityksiin, jotka eivät osta veropalveluita yrityksen tilintarkastajalta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.