School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 14796
Pk-yrityksen omistajanvaihdokseen valmistautuminen myyjän näkökulmasta
Author: Toivio, Juha
Title: Pk-yrityksen omistajanvaihdokseen valmistautuminen myyjän näkökulmasta
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; yrityskaupat; omistus; muutos; yrittäjyys; pk-yritykset
Pages: 88
Key terms:
Abstract:
Tutkielman keskeisenä tavoitteena oli käsitellä yritystoiminnasta luopumista omistajan kannalta, sekä selvittää yrityskaupan suunnittelu ja toteutustapa pk-yrityksessä taloudellisesti ja verotuksellisesti hyödyllisesti, tarkastelemalla erityisesti myyjän valmistautumista yrityskauppaa varten. Tutkielmassa kuvattiin omistajan vaihtoehtoisia tapoja luopua yrityksestä ja niissä keskeisiä huomioitavia seikkoja. Tutkielman teoriaosassa muodostettiin viitekehys, jota verrattiin kohdeyrityksestä saatuihin havaintoihin. Tutkielmassa selvitettiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja julkaisuja ja niiden soveltamista kohdeyrityksen tavoitteisiin ja yleisiin haasteisiin.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena hyödyntäen tapaustutkimusta. Teoriaosuudessa aineistona käytettiin tutkimusaihetta käsittelevää sekä kotimaista ja ulkomaista ammattikirjallisuutta, tieteellisiä julkaisuja sekä aihetta koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöjä. Empiriaosassa käytettiin eri tiedonkeruun menetelmiä, keskeisenä kohdeyrityksen omistajan teemahaastattelua ja keskusteluita sekä muuta saatavilla olevaa materiaalia, joita verrattiin teoriakehykseen. Yrityskauppaprosessia ei ollut vielä käynnistetty kohdeyritystä tutkittaessa.

Teoriaosuuden lähdeaineistosta esitetyn kirjallisuuden ja tutkimusten sekä empiirisen havainnoinnin kautta muodostettiin käsitys omistajan tiedollisista tarpeista omistajanvaihdokseen valmistautumisessa ja sen toteuttamiseksi. Tämän perusteella kyettiin muodostamaan käsitys suunnitteluprosessista omistajanvaihdostilanteessa. Empiirisessä osuudessa havainnoitiin kohdeyrityksen valmistautumista omistajanvaihdokseen ja tuomaan ymmärrystä yrityskaupan suunniteluun sekä käytännön toteuttamiseen. Tutkimuksen tulokset eivät poikkea aihetta koskevasta aiemmista julkaisuista. Havaittiin myös, että suunnittelu ja valmistautuminen omistajanvaihdosta varten aloitetaan todenteolla vasta siinä vaiheessa, kun sopiva ostaja on löytynyt. Lisäksi havaittiin, ettei pk-yrityksessä tehdä yrityksen kartoitusta etukäteen vaan se laaditaan neuvonantajan avustuksella.

Saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että omistajanvaihdoksen suunnittelu tulee räätälöidä tapauskohtaisesti yrityksen ja sen omistajan intressien mukaisesti. Keskeisinä haasteina on tähän liittyen tapahtuman ainutkertaisuus ja pk-yrityksen resurssien niukkuus suunnittelussa. Lisäksi havaittiin asiantuntijan käytön olevan myyjälle tapa varmistaa, että kauppa toteutuu myyjän tavoitteiden mukaisesti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ajoissa aloitettu suunnitteluprosessi helpottaa myyjän valmistautumista omistajanvaihdokseen ja parempaan tietoisuuteen sekä omista ja ostajan intresseistä ja myös ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä.
Note: Arkistointitiedosto ja arkistokappale puuttuvat / Archive copy missing.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.