School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2008
Thesis number: 12005
Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.
Author: Berglund, Maria
Title: Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.
Year: 2008  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; työntekijät; workers; henkilöstö; personnel; henkilöstön kehittäminen; employee education; osaaminen; know how; arviointi; evaluation
Pages: 65
Full text:
» hse_ethesis_12005.pdf pdf  size:592 KB (605237)
Key terms: osaamiskartoitus; henkilöstön kehittäminen; tehtäväkuvaukset; urakehitys
Abstract:
Tämä Pro Gradu tutkielma on tehty toimeksiantona St1 Oy:lle. Olen selvittänyt mahdollisuutta hyödyntää heidän käyttämiään tehtäväkuvauslomakkeita osaamiskartoituksessa. St1 Oy:ssä on takana yrityskauppa ja fuusio, ja uudessa yrityksessä ryhdyttiin uudistamaan myös henkilöstön kehittämis- ja palkitsemiskäytäntöjä. Osaamiskartoitus oli yksi mielenkiintoinen osa-alue henkilöstön kehittämisessä. Tehtäväkuvauslomakkeissa kartoitetut tehtävän edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet vaikuttivat potentiaalisilta kartoittamiskohteilta. Osaamiskartoituksen haasteita ovat osaamisen ja tiedon määritteleminen ja kartoituksen ammattimainen toteuttaminen ja seuranta yrityksessä.

Osaamiskartoitus on yksi osa kokonaisvaltaista henkilöstön kehittämistä. Sitä voidaan käyttää tukemaan työntekijöiden kehittämistä sekä yrityksessä piilevän osaamispotentiaalin tunnistamista, jos yritys näkee sen tarkoituksenmukaiseksi. Osaamiskartoituksen tulee olla osa strategista henkilöstön kehittämistä, johon kaikkien yrityksen toimijoiden tulee sitoutua. Sitoutuminen ja kehittämissuunnitelmien liittäminen strategiaan lähtee yrityksen johdosta, joka antaa tietoa ja toimii yhteistyössä henkilöstöhallinnon ammattilaisten ja keskijohdon kanssa. Henkilöstöhallinto toimii koordinaattorina ja linkkinä eri ryhmien välillä. Esimiehen tehtävänä on toteuttaa keskustelut ja kartoitukset ja hän saa tarvittaessa tukea henkilöstöhallinnosta. Esimiehellä on tieto työntekijän arjesta ja hänen tulee käyttää esimiesvaltaansa perustellusti. Kehittämistoimet ja osaamisen kartoittaminen vaikuttaa työntekijän motivaatioon, tietojen ja taitojen kehittymiseen sekä hänen urakehitykseensä. Yritys hyötyy tyytyväisistä ja osaavista työntekijöistä. Osaamiskartoitus antaa mahdollisuuden kartoittaa henkilöstön nykyinen osaaminen, kehittämiskohteet sekä piilevän potentiaalin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.