School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2009
Thesis number: 12097
Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen kriteereiden siirtäminen kehitysmaatavarantoimittajalle. Case: Suomalainen vähittäiskauppa
Author: Hento, Marjut
Title: Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen kriteereiden siirtäminen kehitysmaatavarantoimittajalle. Case: Suomalainen vähittäiskauppa
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; vähittäiskauppa; retail trade; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; hankinnat; purchasing; kehitysmaat; developing countries; toimitusketju; supply chain
Pages: 117
Full text:
» hse_ethesis_12097.pdf pdf  size:675 KB (690983)
Key terms: BSCI; Riskimaahankinta; Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat; Yhteiskuntavastuu
Abstract:
TIIVISTELMÄ

Tutkielmassani tutkin miten suuren suomalaisen tukku- ja vähittäiskaupan ostamista harjoittavat toimijat siirtävät vastuullisuuden vaatimukset tavarantoimittajille käyttäen Business Social Compliance Initiative (BSCI) monitorointijärjestelmää. BSCI on eurooppalaisten kauppaketjujen muodostama liittymä, jonka tavoitteena on edistää kehittyvien maiden tavarantoimittajien sosiaalisia auditointeja. BSCI-yhteisön jäsen sitoutuu auditoimaan 2/3 kehittyvien riskimaiden tavarantoimittajistaan 3 ½ vuoden sisällä yhteisöön liittymisestä. Riskimaissa tapahtuu ihmis- ja työelämän oikeuksien loukkaamista, pääasiassa kansallisen työlainsäädännön vähäisen valvonnan vuoksi. Tutkielmassani kuvailen mitä keinoja ostajat voivat käyttää, jotta kehittyvien maiden tavarantoimittajat omaksuisivat BSCI-prosessin. Tavoitteena on myös kartoittaa kuinka sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat edenneet kohdeorganisaatiossa ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tavarantoimittajien vastuullisuuden kehitykseen.

Teoreettinen viitekehys on muodostettu aikaisemman kirjallisuuden ympärille. Olen käyttänyt tieteellisiä artikkeleita osoittamaan millaista keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta, sosiaalisesta vastuusta sekä vastuullisista hankinnoista käydään. Teoriakatsauksessa korostuvat tutkijoiden erimielisyydet käsitteiden sisällöstä sekä niiden toimivuudesta käytännön tasolla. Aiemmassa tutkimuksessa on tehty mielenkiintoinen havainto ostavien yritysten tavasta yrittää siirtää vastuullinen ajattelu suoraan kehittyvien maiden tavarantoimittajille erilaisten toimintaperiaatteiden kautta. Nyt on havahduttu siihen, että toimintaperiaatteiden siirtämiseen liittyy ongelmia kehittyvien maiden lain, osaamisen ja vallitsevien toimintatapojen johdosta.

Tutkielmani aineisto koostuu haastatteluista, Keskon, S-ryhmän ja Stockmannin julkaisemista yhteiskuntavastuun raporteista ja Keskon tilipäätöstiedotteesta. Esitän ja analysoin haastatteluiden kommentteja. Olen myös hyödyntänyt Keskon, S-ryhmän, Stockmannin ja BSCI-yhteistyöliittymän internetsivuja. Tutkimusprosessini on kestänyt lokakuusta 2008 toukokuuhun 2009.

Oleellisin johtopäätös on, että yksittäisen yrityksen ostaja ei omaa pakottavia keinoja, joilla saada tavarantoimittajat mukaan sosiaalisen vastuun todentamiseen. Tutkielmani johtopäätökset tukevat kirjallisuudessa esiintyneitä havaintoja, joissa kehittyvien maiden erilainen kulttuuri ja maissa vallitseva toimintatapa estävät vastuullisuuden suoran siirtämisen länsimaista. Merkittävimmiksi BSCI-prosessin etenemistä hidastaviksi tekijöiksi nousevat konkreettisten sanktioiden puute, tavarantoimittajien alhainen osaamisen taso sekä yrityksen hankintojen pieni volyymi.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.