School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2009
Thesis number: 12134
Innovaatioverkostojen johtaminen
Author: Sainio, Sofia
Title: Innovaatioverkostojen johtaminen
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; johtaminen; management; innovaatiot; innovations; verkostot; networks; teknologia; technology
Pages: 196
Key terms: innovaatioverkostot; verkostojohtaminen; korkean teknologian toimiala; innovaatio; kyvykkyys
Abstract:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Markkinoinnin ja johtamisen laitos Pro Gradu –tutkielma 23.5.2009 Sofia Sainio

INNOVAATIOVERKOSTOJEN JOHTAMINEN

Tutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään, miten korkean teknologian alan yritykset jäsentävät ja johtavat innovaatioverkostoja. Aluksi tarkoituksena oli selvittää innovaatioverkostojen keskeiset piirteet, jotta johtamista on selkeämpää ymmärtää ja analysoida. Sen jälkeen pyrittiin tarkastelemaan innovaatioverkostojen johtamisen edellyttämiä erilaisia osatekijöitä, joiden kautta johtajuus muotoutuu. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, millaisia verkostojohtamiskyvykkyyksiä innovaatioverkostojen johtamisessa tarvitaan.

Lähdeaineisto: Tutkimuksen teoreettisen osan lähdeaineistona käytettiin liiketoimintaverkostoja, innovaatioverkostoja ja niiden johtamista käsittelevää akateemista kirjallisuutta, julkaisuja sekä tutkimusraportteja. Teorian pohjalta rakennettiin viitekehys tutkimuksen empiiristä haastatteluosiota varten. Empiirinen tutkimusaineisto perustui viidessä korkean teknologian alan yrityksessä tehtyihin haastatteluihin sekä yritysten verkkosivuillaan tarjoamiin materiaaleihin.

Tutkimusmenetelmät: Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimusmenetelmän avulla haastattelemalla viiden korkean teknologian alalla toimivan yrityksen edustajia. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja, ja haastatteluista kerätty aineisto analysointiin teemoittelun ja sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulokset: Empiirisessä tutkimuksessa ilmeni, että haastateltavat pitivät innovaatioverkostojen johtamista hyvin tärkeänä elementtinä yrityksen nykyisessä ja tulevaisuuden liiketoiminnan ohjauksessa. Siihen panostaminen tulee haastatteluiden perusteella myös kasvamaan lähitulevaisuudessa, koska se nähdään keskeisinä kilpailukyvyn edistäjänä. Tutkimuksen perusteella innovaatioverkostojen johtamisessa tarvitaan monipuolisia verkostojohtamiskyvykkyyksiä sekä erilaisia johtamistapoja. Ne edellyttävät puolestaan monipuolista tietotaitoa omaavia toimijoita, joiden osaamiskapasiteettia on jatkuvasti kehitettävä. Kaiken kaikkiaan innovaatioverkostojen suunnittelussa ja sitä kautta kehittämisessä on tärkeää luoda toimintasuunnitelma ja keskittyä sellaiseen innovointiin, jonka kautta saavutetaan merkittävää kilpailuetua. Innovaatioiden kehittämisessä on tehokasta edetä prosessimaisesti vaihe vaiheelta, sillä osaamiskapasiteetti ja taloudelliset resurssit saadaan siten parhaiten hyödynnetyiksi. Järjestelmällisen organisoinnin ja siihen liittyvien erilaisten taloudellisten laskelmien ja integroitujen tietojärjestelmien avulla on mahdollista hyödyntää tehokkaasti innovointipotentiaalia. Innovointiprosessin eri vaiheet edellyttävät sekä ihmisten että asioiden johtamista. Organisoinnissa on tärkeää ylläpitää kontrollia ja joustavuutta sopivassa suhteessa. Vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät jatkuvan tilannetietoisuuden sekä aktiivisen viestinnän ylläpitämisen myötä. Verkottuneen innovatiivisen liiketoiminnan perustana toimivat avoimet ja luottamukselliset yhteistyösuhteet.

Avainsanat: Innovaatioverkostot, verkostojohtaminen, korkean teknologian toimiala, innovaatio, kyvykkyys
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.