School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2009
Thesis number: 12144
Teknisten asiantuntijapalveluiden myynnin menestystekijät
Author: Jokela, Antti
Title: Teknisten asiantuntijapalveluiden myynnin menestystekijät
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; johtaminen; management; palvelut; service; asiantuntijat; specialists; myynti; sales; luottamus; trust
Pages: 107
Key terms: tekniset asiantuntijapalvelut; myynti; luottamus; ammattitaito; uskottavuus
Abstract:
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknisten asiantuntijapalveluiden myynnin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä eli millä keinoin teknisiä asiantuntijapalveluita tarjoava yritys voi kehittää palveluidensa myyntiä. Tutkielmassa keskityttiin myynnin johtamisessa huomioitaviin tekijöihin. Myyntihenkilöiden käytännön työskentely ja myyntityön psykologia rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkielman teoriaosuudessa syvennyttiin asiantuntijapalveluiden ja teknisten asiantuntijapalveluiden ominaisuuksiin sekä niiden tuottamiseen ja myyntiin liittyviin erityispiirteisiin. Lisäksi tarkasteltiin asiantuntijapalveluiden myynnin teoriaa, ja keinoja, joilla sitä voidaan soveltaa myyntityön johtamisessa. Todettiin, että teknisten asiantuntijapalveluiden myynti perustuu luottamukseen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä sekä hyötyjen ja niiden taloudellisten merkitysten argumentointiin.

Työn empiirisessä osuudessa toteutettiin määrällinen tutkimus, jonka tutkimusjoukkona oli erään teknisiä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen vuoden 2007 tarjoukset ja niihin liittyvät myyntiprosessit. Tarjouksia oli yhteensä 874 kappaletta. Aineisto analysoitiin varianssianalyysin ja ristiintaulukoinnin avulla.

Tutkimustulosten mukaan teknisten asiantuntijapalveluiden keskeinen menestystekijä on säännölliset yhteydenotot ja tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, mikä vaikuttaa asiakkaan suhtautumiseen ja luottamukseen myyjään. Asiakkaan suhtautumisella ja luottamuksella on puolestaan suora vaikutus myyntityön tuloksiin. Teknisten asiantuntijapalveluiden myynnissä liiketoimintajohdon tapaaminen on tärkeä osa myyntiprosessia, mutta varsinainen myyntityö kannattaa kohdentaa asiantuntijapalveluiden kohteena olevan toiminnan johtoon. Tutkimustulosten mukaan asiakkaat arvostavat etenkin omalta toimialaltaan olevia palveluntarjoajan tapausesimerkkejä teknisten asiantuntijapalveluiden tuottamisesta. Tulokset antavat myös selviä viitteitä siitä, että myyntiprosessin onnistumisen kannalta palvelu tulee olla selkeästi hinnoiteltu niin, että asiakas tietää syntyvät kokonaiskustannukset ja niiden muodostumisen perusteet.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.