School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12153
Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia?
Author: Johansson, Terhi
Title: Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia?
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; liiketalous; business economics; corporate governance; corporate governance; johtaminen; management; tulos; return
Pages: 110
Full text:
» hse_ethesis_12153.pdf pdf  size:721 KB (737441)
Key terms: lähipiiri; lähipiiriliiketoimet; intressiristiriidat; tehokkuus; hyvä hallintotapa; tuloksenohjaus; IAS 24
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, synnyttävätkö lähipiiriliiketoimet intressiristiriitoja osakkeenomistajien ja johdon tai muiden yrityksen sidosryhmien välille vai ovatko lähipiiriliiketoimet tehokkaita liiketoimia, jotka palvelevat yrityksen normaaleja kannattavuuspyrkimyksiä ja liiketaloudellisia tarpeita. Jos tutkielmassa lähipiiriliiketoimien löydetään olevan yhteydessä hyvän hallintotavan eli corporate governancen ja valvonnan osatekijöihin tai tuloksenohjaukseen, voidaan liiketoimet tulkita tehottomiksi ja yritysten eri sidosryhmien välille intressiristiriitoja synnyttäviksi liiketapahtumiksi.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen lähdeaineistona käytetään Helsingin pörssissä listattuja muita kuin rahoitusalan yrityksiä. Aineistosta muodostetaan kolme otosta, joiden tiedot on kerätty listayritysten vuonna 2007 päättyvien tilikausien konsernitilinpäätös- ja vuosikertomustiedoista sekä näistä lähteistä mahdollisesti puuttuvien tietojen osalta yritysten internetsivuilta.

Aineiston käsittely

Tutkimusmenetelminä käytetään kuvailevaa analyysia, korrelaatioanalyysia sekä päämenetelmänä regressioanalyysia. Muuttujien välisiä riippuvuuksia tarkastellaan sekä logistisen regressioanalyysin että lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lähipiiriliiketoimet ovat yhteydessä tehokkuusnäkökulmaan erotuksena intressiristiriitanäkökulmasta, sillä tutkimuksessa ei löydetty kovinkaan vahvaa yhteyttä lähipiiriliiketoimien ja hyvän hallintotavan ja valvonnan osatekijöiden välillä. Myöskään yhteyttä tuloksenohjaukseen ei havaittu. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että lähipiiriliiketoimet näyttävät palvelevan yritysten normaaleja liiketaloudellisia tarpeita. Liiketoimet eivät aiheuta sellaisia intressiristiriitoja yrityksen eri sidosryhmien välille, että niiden kontrolloimiseksi tarvittaisiin hyvään hallintotapaan liittyviä valvontamekanismeja. Liiketoimia ei myöskään pyritä peittelemään tuloksenohjauskeinoin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.