School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2009
Thesis number: 12162
Johdon toiminta organisaatiomuutoksen toteutuksessa: Case Orion Oyj
Author: Louekoski, Johanna
Title: Johdon toiminta organisaatiomuutoksen toteutuksessa: Case Orion Oyj
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; organisaatiomuutos; organizational change; lääketeollisuus; pharmaceutical industry; terveystalous; health economics
Pages: 137
Key terms: organisaatiomuutos, johtotasot ja johtamistehtävät, johto sisäisesti jakautuneena toimijana muutoksessa, ylhäältä alas johdettu muutos, yhteistoimintamenettely (yt-menettely)
Abstract:
TIIVISTELMÄ 12.6.2009

Johdon toiminta organisaatiomuutoksen toteutuksessa: Case Orion Oyj

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata johdon toimintaa organisaatiomuutoksen toteutuksessa. Tutkimuksen case-yritys on suomalainen lääketeollisuuden suuryritys Orion Oyj. Case-tapauksena tutkitaan Orion Oyj -konsernin Orion Diagnostica Oy (OD) -tulosyksikössä johdon aloitteesta käynnistettyä ylhäältä alas johdettua organisaatiomuutosta ja siihen liittynyttä yhteistoimintamenettelyä. Muutos johti OD:n henkilöstön vähentämiseen ja Oulunsalon tuotantoyksikön lakkauttamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida OD:n eri johtotasojen johtajien toimintaa ja toiminnan taustalla vaikuttavia ajattelutapoja muutoksessa. Tutkimuksessa on tarkoitus antaa perusteltu vastaus tutkimuskysymykseen: ”Miten johto toimi organisaatiomuutoksen läpiviennissä Orion Oyj:ssä ja miten mahdolliset havaittavat erilaisuudet johdon toiminnassa selittyvät?”

Kuvaus johdon toiminnasta OD:n organisaatiomuutoksen läpiviennissä perustuu muutoksessa keskeisesti mukana toimineiden Orion Oyj:n eri johtotasojen johtajien ja henkilöstön edustajan haastattelulausuntoihin sekä lisäksi yhteistoimintamenettelyn kattavaan pöytäkirja-aineistoon. Tutkimuksen validisuuteen on pyritty vaikuttamaan monipuolisilla haastatteluvalinnoilla siten, että eri toimijapositioista tehdyt haastattelut täydentävät sekä validioivat toisiaan ja kokonaisuutta. Tutkimus on pyritty tekemään niin, että lukija pystyy seuraamaan tutkimuksen aineistosta tutkimustuloksiin johtavia päättelyketjuja.

Johdon toiminnan kokonaisvaltainen tarkastelu mahdollistuu käytäntölähtöisesti toteutetulla käytännöllisen toiminnan tutkimusmenetelmällä, jossa johdon toimintaa tarkastellaan neljän eri ulottuvuuden kysymyksen kautta: (persoonallinen) kuka tekee, (taktinen) miten tehdään, (strateginen) mitä tavoitellaan ja (moraalinen) miksi tehdään. Eroja eri johtotasojen johtajien toiminnassa ja ajattelussa pyritään selvittämään tekemällä kunkin ulottuvuuden kysymykset erikseen jokaiselle tutkittavalle johtotasolle: OD-tulosyksikön toimitusjohtaja sekä OD:n tuotantoyksiköiden paikallisjohtajat ja keskijohdon osastopäälliköt.

Tutkimuksen keskeisin tutkimuslöydös on kaksiosainen: Yhtäältä OD:n liiketoiminnan kannattavuutta uhanneesta resurssien ylikapasiteetista ja sen leikkaamistarpeesta kaikkien OD:n eri johtotasojen johtajat olivat yksimielisiä. Muutosta pidettiin kiireellisenä ja välttämättömänä. Toisaalta eri johtotasojen johtajien erilaisia ajattelutapoja ilmentäneet näkemyserot tulivat esille OD:n toiminnan tehostamisessa. Toimitusjohtaja ja tuotantoyksiköiden paikallisjohtajat suunnittelivat tehostamistoimia tulosyksikön kokonaisuuden näkökulmasta. Keskijohdon osastopäälliköiden suunnittelu lähti puolestaan tuotantoyksiköiden tarpeista. He olivat valmiit höyläämään ylimääräisen kapasiteetin tuotantoyksikkökohtaisesti siten, että tulosyksikön kaikki kolme tuotantoyksikköä olisivat voineet jatkaa toimintaansa. Näkemyserot ajattelussa OD:n johdon sisällä ilmenivät niin moraalisen, strategisen kuin taktisenkin ulottuvuuden kohdalla. Persoonallisen ulottuvuuden kohdalla huomio kiinnittyy siihen, että keskijohdon osastopäälliköillä ei ollut näkyvää roolia muutoksen valmistelussa. Keskijohdon osastopäälliköt toimivat OD:n ylemmästä johdosta eriytyneenä johdon toimijaryhmänä. Arkityön johtamisessa muutoksen aikana OD:n johto oli sisäisesti yhtenäinen toimija. Organisaatiomuutoksessa OD:n johto oli sisäisesti jakautunut toimija.

Avainsanat: organisaatiomuutos, johtotasot ja johtamistehtävät, johto sisäisesti jakautuneena toimijana muutoksessa, ylhäältä alas johdettu muutos, yhteistoimintamenettely (yt-menettely)
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.