School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2009
Thesis number: 12175
Marketing of environmentally sustainable ski center service
Author: Oja, Laura
Title: Marketing of environmentally sustainable ski center service
Year: 2009  Language: eng
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; palvelut; service; ympäristönsuojelu; environmental protection; kestävä kehitys; sustainable development; matkailu; tourism; liikunta; physical exercise; vapaa-aika; leisure
Pages: 148
Full text:
» hse_ethesis_12175.pdf pdf  size:2 MB (1909636)
Key terms: vihreä markkinointi; palvelujen markkinointi; vihreä kuluttaminen; tapaustutkimus; hiihtokeskus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia keinoja, miten markkinointia voidaan hyödyntää ympäristöllisesti kestävän hiihtokeskuspalvelun edistämisessä. Pyrin vastaamaan kyseiseen tutkimusongelmaan tutkimalla vihreän markkinoinnin, kuluttajien ja valtion roolia ympäristökestävyyden kehittämiselle, ympäristökestävyyden integroimista palvelujen markkinointi-mixiin sekä kestävän matkailun ohjeiden hyödyntämistä hiihtokeskuspalvelun markkinoinnissa. Tutkimus suoritetaan hiihtokeskuspalveluntarjoajan näkökulmasta.

Metodologia

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Empiirinen osa toteutettiin tapaustutkimuksena ja haastattelin hiihtokeskuspalvelujentarjoajia Alpeilla ja Lapissa puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Puolistrukturoidut haastattelut varmistivat, että tietyt aiheet tulevat käsitellyiksi, kun taas samanaikaisesti ne mahdollistivat todellisen ymmärryksen haastateltavan käsityksistä siitä, miten ympäristöllinen kestävyys voidaan toteuttaa hiihtokeskuspalveluissa. Haastattelurunko johdettiin tutkimusongelmista ja haastattelut analysoitiin seuraten teoreettisten löydösten perusteella kehitettyä teoreettista viitekehystä.

Tutkimuksen päälöydökset

Teoreettinen viitekehys ohjasi empiiristä tutkimusta, ja antoi seuraavat vastaukset tutkimusongelmiin. Ensiksi, vihreän markkinoinnin, kuluttajien ja valtion roolit ovat ratkaisevan tärkeitä ympäristöllisen kestävyyden kehittämiselle. Vihreä markkinointi ohjaa yritysfilosofiaa hiihtokeskuksissa, kun taas kuluttajilla on aktiivinen rooli palvelujen kestävyyteen vaikuttamisessa kulutuskäyttäytymisensä kautta. Valtio puolestaan mahdollistaa ja säätelee hiihtokeskuksia kohti ympäristökestävyyttä. Toiseksi, ympäristökestävyys voidaan integroida palvelujen markkinointi-mixiin sisällyttämällä se kokonaisvaltaisesti jokaiseen komponenttiin. Lisäksi, kehitettyä vihreää palvelujen markkinointi-mixiä voidaan hyödyntää käytännön työkaluna edistettäessä ympäristöllisesti kestäviä palveluja. Lopuksi, kestävän matkailun periaatteita voidaan hyödyntää parhaina käytäntöinä hiihtokeskuspalvelujen markkinoinnissa Lapissa ja Alpeilla. Tärkeimpänä, tutkimuskysymysten avulla luotu teoreettinen viitekehys, identifioi kokonaisvaltaisesti palvelujen ympäristökestävyyteen vaikuttavat tekijät. Sen vuoksi, kehitettyä viitekehystä voidaan hyödyntää ympäristöllisesti kestävän hiihtokeskuspalvelun edistämisessä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.