School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Business Technology | Logistics | 2009
Thesis number: 12194
Toimitustäsmällisyyden kehittäminen rakennustyömaan tuottavuuden nostamiseksi - Case Skanska Oy
Author: Kiljunen, Juha-Matti
Title: Toimitustäsmällisyyden kehittäminen rakennustyömaan tuottavuuden nostamiseksi - Case Skanska Oy
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Business Technology
Academic subject: Logistics
Index terms: logistiikka; logistics; rakennustoiminta; building construction; toimitusketju; supply chain; laatu; quality; tehokkuus; effectiveness; tuottavuus; productivity
Pages: 90
Full text:
» hse_ethesis_12194.pdf pdf  size:2 MB (1086540)
Key terms: toimitustäsmällisyys; tuottavuus
Abstract:
Epätäsmälliset materiaalitoimitukset ovat merkittävä ongelma rakennusteollisuudessa. Huonon toimitustäsmällisyyden tuottavuutta heikentävä vaikutus näkyy esimerkiksi tuotantokatkoksina ja turhina materiaalien siirtoina ja varastointina rakennustyömaalla. Ylimääräinen materiaalien käsittely työmaalla on suoraan pois tuottavasta työstä ja lisää materiaalien vaurioitumisen riskiä. Tässä tutkielmassa analysoidaan huonon toimitustäsmällisyyden taustalla vaikuttavia syitä ja pohditaan erilaisia ratkaisumalleja, joilla rakennusliike voi yksin, tai yhdessä toimittajien kanssa parantaa rakennustyömaalle saapuvien materiaalitoimitusten toimitustäsmällisyyttä. Empiirisessä osiossa testataan tutkielman kohdeyrityksen Skanska Oy:n työmaalla käytettävien uusien logististen toimintamallien vaikutusta toimitustäsmällisyyteen ja toimitustäsmällisyyden vaikutusta työmaan tuottavuuteen.

Huonon toimitustäsmällisyyden taustalla vaikuttavat syyt eivät aina yksin johdu toimittajasta, vaan vastuu kuuluu usein myös asiakkaalle, eli tutkielman kontekstissa työmaalle ja rakennusliikkeelle. Huono toimitustäsmällisyys saattaa esimerkiksi johtua asiakkaan ja toimittajan erilaisista tavoista mitata toimitustäsmällisyyttä, tai siitä että osapuolilta puuttuvat riittävät kannustimet toiminnan kehittämiselle. Myös toimitusketjun rakenteellinen monimutkaisuus, toimittajien suuri lukumäärä ja prosessien luonnollinen vaihtelu heikentävät toimitustäsmällisyyttä. Tutkielmassa esitetään ratkaisuiksi muiden muassa tiedonvälityksen kehittämistä, aikaikkunoita ja terminaalin kautta toimitettavia yhdistelmätoimituksia. Aiemmissa tutkimuksissa kaikkien edellä mainittujen on todettu vaikuttavan positiivisesti toimitustäsmällisyyteen.

Tutkielmassa esitetään kaksi mallia, joiden tarkoitus on havainnollistaa toimitustäsmällisyyden ja toimituksissa tarvittavan jouston suhdetta työmaan oman tuotannon luotettavuuteen sekä projektin haasteellisuuteen. Hyvästä toimitustäsmällisyydestä ei voida saada maksimaalista hyötyä, jollei työmaan oma tuotanto ole riittävän luotettavalla tasolla. Projektin haasteellisuus tulisi taas ottaa huomioon mietittäessä yksittäiselle projektille parhaiten sopivia logistisia ratkaisuja.

Tutkielman empiiriset tulokset osoittavat, että toimitustäsmällisyyttä on mahdollista kehittää merkittävästi uusilla logistiikkaratkaisuilla. Kohdeyrityksen pilottityömaalla on ollut käytössä terminaalin kautta ohjattavat yhdistelmätoimitukset, joille on sovittu tarkat toimitusajat, sekä toimitusten ohjaukseen tarkoitettu logistiikkajärjestelmä. Tulokset osoittavat myös toimitustäsmällisyyden tuottavuutta parantavan vaikutuksen. Tuottavuuden parannus kiteytyy kriittisten resurssien – kuten konekapasiteetti ja henkilötyövoima – tehokkaampana käyttönä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.