School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2010
Thesis number: 12279
Personoidun markkinoinnin kriittiset menestystekijät
Author: Kovanen, Hanna-Leena
Title: Personoidun markkinoinnin kriittiset menestystekijät
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; asiakashallinta; customer relationship management; suhdemarkkinointi; relationship marketing; tieto; knowledge; tietämyksenhallinta; knowledge management; menestyminen; success
Pages: 88
Key terms: asiakassuhdejohtaminen; asiakassuhdehallinta; asiakastieto; tiedonhallinta; personointi
Abstract:
PERSONOIDUN MARKKINOINNIN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli selkeyttää personoidun markkinoinnin strategista viitekehystä asiakassuhde- ja tiedonhallinnan integroinnin näkökulmasta ja nostaa esille asiakaslähtöisen personoidun markkinoinnin kriittiset menestystekijät kilpailuedun saavuttamiseksi. Alatutkimuskysymyksinä olivat: miten personoitu markkinointi vaikuttaa yksityis- ja yritysasiakassuhteeseen ja minkälaisia vaikutuksia personoinnilla on yrityksen lisä- ja ristiinmyyntiin?

Lähdeaineisto Tutkielman teoreettinen osa perustui pääsääntöisesti asiakassuhde- ja tiedonhallinnan integrointiin sekä personointiin liittyvään tieteelliseen kirjallisuuteen, joita tarkasteltiin personoinnin kriittisten menestystekijöiden näkökulmasta. Kirjallisuuden pohjalta laadittiin tutkimuksellinen viitekehys, jota testattiin empiriaosuudessa asiakaslähtöisen ajattelun mukaisesti asiakashaastatteluin. Haastattelujoukko valittiin tarkoitusperäisesti tietyn yrityksen avainasiakkaista, joilla on liikkeenjohdollista kokemusta tai muutoin näkemystä personoinnista.

Tutkimusmenetelmä Tutkielman empiirinen tutkimus toteutettiin ja tuloksia analysoitiin laadullisen tutkimusmenetelmän periaatteita hyödyntäen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadulliselle tutkimukselle tyypillistä haastattelumenetelmää. Haastattelurunko luotiin asiakastiedonhallinnan ja personoinnin eri osa-alueiden avulla teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Tutkielman analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua ja abduktiivista päättelyä.

Tulokset Personoinnilla nähtiin olevan merkittävä vaikutus monessa asiakassuhdejohtamisosa-alueessa ja sen merkitys korostui etenkin yritysasiakassuhteissa. Tutkimuksen perusteella markkinoinnin personoinnin kannalta kriittisimpinä tekijöinä nähtiin asiakaslähtöisyys, asiakassuhde- ja tiedonhallinnan integrointi, asiakastiedon hyödyntäminen tunnistamisessa, viestinnän personointi, monikanavaisuus, automatisoinnin kohtuullisuus ja suhteuttaminen brändiin, kaksisuuntaisuus, oikea-aikaisen relevantin aikomuksen huomioiminen sekä personoidut keskittämisedut.

Avainsanat asiakassuhdejohtaminen, asiakassuhdehallinta, asiakastieto, tiedonhallinta, personointi
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.