School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2010
Thesis number: 12345
Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä
Author: Herkamaa, Helena
Title: Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; media; media; mainonta; advertising; televisio; television; päätöksenteko; decision making; strategia; strategy
Pages: 89
Full text:
» hse_ethesis_12345.pdf pdf  size:2 MB (1699423)
Key terms: markkinointi; markkinointiviestintä; mainonta; media; televisiomainonta; mediakenttä
Abstract:
YRITYKSEN MEDIAVALINTA JA TELEVISIOMAINONNAN ROOLI MUUTTUVASSA MEDIAKENTÄSSÄ

Tutkielman tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää minkälainen asema televisiomainonnalla on yrityksen mediavalinnassa ja muuttuvassa mediakentässä. Tutkimuksen kohteena oli yrityksen mediavalinta ja ne tekijät, jotka ohjaavat yritystä valitsemaan mediakanavakseen televisiomainonnan. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä muutostekijöitä Suomen televisiokentässä on näkyvissä, ja miten muutostekijät vaikuttavat yrityksen mediavalintaan.

Tutkimusmenetelmät

Tutkielman teoriaosuudessa tarkasteltiin markkinointiviestinnän ja mediavalinnan teorioita sekä käytiin läpi Suomen mediakenttää. Suomen mediakentän tarkastelussa keskityttiin televisiomainontaan Suomessa. Teoreettinen viitekehys rakennettiin pohjautuen aikaisempiin tutkimustuloksiin. Empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisessä käytettiin apuna teemahaastatteluja, joita tehtiin 8 kappaletta. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka markkinointiviestinnän ja mediasuunnittelun ammattilaisia. Haastateltavista neljä henkilöä oli töissä mediatoimistossa ja neljä henkilöä oli töissä yrityksissä, jotka ovat Suomen suurimpien mainostajien joukossa. Haastatteluiden analyysissä käytettiin hyväksi teemoittelua.

Keskeiset tutkimustulokset

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena todettiin, että televisiomainontaa pidetään vahvana ja tehokkaana mainosmuotona, vaikka ennen digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtymistä vuonna 2008 ennustettiin, että televisiomainonta tulee vähenemään digitaalisiin televisionlähetyksiin siirtymisen jälkeen. Televisiomainonta ei ole vähentynyt ja se on edelleen tärkeä mediakanava, varsinkin jos mainostaja haluaa tavoittaa suuren yleisön. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että televisiomainontaa pidetään tärkeänä mainosmuotona myös tulevaisuudessa, johon oman lisänsä tuo Internet-television kehitys. Uudet televisiokanavat ja televisiomainonnan eri muodot, kuten ohjelmayhteistyö ja sponsorointi ovat herättäneet kiinnostusta mainostajien keskuudessa. Mediasuunnittelussa ja –valinnassa kohderyhmien muodostaminen on tullut haasteellisemmaksi viime vuosina, koska kuluttajien mediakäyttäytyminen on muuttunut mediakanavien lisääntyessä. Myös eri medioiden samanaikainen kulutus ja teknologinen kehitys tuovat haasteita mainostajille löytää kustannustehokkaimmat mainoskanavat.

Avainsanat Markkinointiviestintä, mediastrategia, mediavalinta, mediakenttä, televisiomainonta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.