School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2010
Thesis number: 12410
Odotusten ja edellytysten ristiriita esimiesviestinnässä - Case-tutkimus henkilöstön ja esimiesten näkemyksistä
Author: Leino, Taira
Title: Odotusten ja edellytysten ristiriita esimiesviestinnässä - Case-tutkimus henkilöstön ja esimiesten näkemyksistä
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; yritysviestintä; business communication; esimiehet; supervisors; henkilöstöhallinto; personnel management; strategia; strategy
Pages: 93
Key terms: esimiesviestintä; johtamisviestintä; työyhteisöviestintä; vuorovaikutusjohtaminen; esimiestyö; johtaminen
Abstract:
TUTKIMUSTEHTÄVÄ Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eroja ja yhtäläisyyksiä henkilöstön esimiesviestintään kohdistamien odotusten sekä esimiesten kokemien käytännön haasteiden välillä ja analysoida syitä niihin. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohdeorganisaationa on suomalainen kodin- ja sisustusalan designyritys. Tutkimus kartoittaa esimiesviestinnän nykytilaa ja kehittämisalueita kohdeyrityksen Suomen organisaatiossa.

TUTKIMUSAINEISTO Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu transformationaalisen johtamisen ja sosiaalisen konstruktionismin malleihin. Tutkimusaineisto on koottu esimiestyöhön, johtamiseen ja viestintään liittyvään lähdekirjallisuuteen pohjautuen sekä hyödyntämällä kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmetodia siten, että empiirinen tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena (henkilöstön näkökulma) ja teemahaastatteluilla (esimiesten näkökulma).

TULOKSET Tutkimusaineistosta käy ilmi, että henkilöstön näkökulmasta esimiesviestinnän kehittämistarpeet liittyvät lähinnä avoimen ja kunnioittavan ilmapiirin rakentamiseen sekä viestinnän kaksisuuntaisuuteen. Haastatellut esimiehet puolestaan kokevat haasteelliseksi tiedon suodattamisen suuresta informaatiomäärästä ja toisaalta oman ajoittaisen tiedonpuutteensa. Sekä henkilöstö että esimiehet kokevat, että viestinnälle ei ole tarpeeksi aikaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET Esimiesviestintään kohdistuvat odotukset henkilöstön taholta ovat tutkimusaineiston perusteella jonkin verran ristiriidassa sen kanssa, miten esimiesviestintää on käytännössä mahdollista toteuttaa. Esimiehet tasapainoilevat omien tavoitteidensa ja toisaalta tiimiensä odotusten välimaastossa. Henkilöstö ja esimiehet eivät välttämättä ole kaikilta osin tietoisia toistensa odotuksista. Tutkimuksen perusteella esimiesviestinnän yhtenä kehittämisalueena voidaan pitää viestinnällisten vastuiden ja roolien kirkastamista sekä esimiehille että henkilöstölle, sillä viestintä ei ole yksin esimiesten toteutettavissa, vaan koko työyhteisö vaikuttaa viestinnällisen ilmapiirin rakentumiseen. Esimiesviestintään kohdistuvien odotusten kartoittaminen ja toisaalta niiden toteutumisen seuranta ovat edellytyksiä sille, että esimiesviestintää voidaan kehittää.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.