School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Information and Service Economy | Information Systems Science | 2011
Thesis number: 12553
Service provider selection in open standard interorganizational linkages - Case electronic invoicing
Author: Myllynen, Niko
Title: Service provider selection in open standard interorganizational linkages - Case electronic invoicing
Year: 2011  Language: eng
Department: Department of Information and Service Economy
Academic subject: Information Systems Science
Index terms: laskutus; invoicing; tietojärjestelmät; information systems; palvelut; service; ohjelmistot; software
Pages: 90
Full text:
» hse_ethesis_12553.pdf pdf  size:2 MB (1330873)
Key terms: organisaatioidenväliset linkit; sähköinen laskutus; palveluntarjoajavalinta; kriteerit; Discrete Choice Experiment
Abstract:
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää organisaatioidenvälisten linkkien palveluntarjo-ajavalinnan kriteerien suhteellinen painoarvo avointen standardien ja sähköisen laskutuksen kontekstissa. Käyttöönotto ja hyödyt näissä puitteissa ovat jo laajalti tutkittuja, mutta näiden kahden väliin jäävä askel, palveluntarjoajavalinta, on pitkälti jäänyt tutkimatta.

Jotta tämä aukko voitaisiin täyttää, hyväksikäytän tässä tutkimuksessa iteratiivista lähesty-mistapaa. Ensiksi, teen kattavan kirjallisuuskatsauksen yli viiden vuosikymmenen palvelun-tarjoajavalintakirjallisuuteen. Tutkin kriteerien keskinäisiä riippuvuussuhteita sekä konteks-tisidonnaisia näkökulmia ja poimin kontekstin kannalta merkitykselliset kriteerit kirjallisuu-desta. Seuraavaksi haastattelen kuusi sähköisen laskutuksen implementoinnista yrityksissään vastannutta henkilöä vahvistaakseni näiden kriteerien validiteetin. Tämän varmistuttua ana-lysoin kriteerien suhteellisen painoarvon Discrete Choice Experimentin (DCE) avulla.

Data tähän analyysiin kerättiin Internet-kyselyn avulla, jolla saatiin yli 300 vastausta. Vastaa-jat, jotka olivat sähköisestä laskutuksesta yrityksessään vastaavia henkilöitä, edustivat moni-puolisesti sekä pieniä, keskikokoisia että suuria yrityksiä. DCE on tunnustettu tutkimusme¬todi, jonka juuret juontavat 1900-luvun alkupuolelle. Se mahdollistaa kriteerien taustalla ole¬vien hyötyjen mittaamisen saamalla vastaajat tekemään kompromisseja kokonaisten palve-luntarjoajaprofiilien kesken, yksittäisten kriteerien sijaan.

Tämän tutkimuksen löydökset viittaavat, että yritykset pitävät kriteereitä, jotka ovat sidonnai-sia nykyisyyteen tai tulevaisuuteen, tärkeimpinä. Näihin kuuluu Loppukäyttäjäratkaisun Helppokäyttöisyys, Laskutuskumppaneiden Saavutettavuus Operaattorin Kautta, Liiketoimin-nan Jatkuvuus ja Palvelun Kehittäminen. Tulokset myös ehdottavat, että kriteerit, jotka ovat sidoksissa yksittäiseen ajankohtaan, ovat vähemmän tärkeitä. Näitä ovat Joustavuus Teknolo-gisten Ratkaisujen Yhteensovittamisessa, Asiakasreferenssit, Asiakassuhde ja Projektiosaa-minen. Hinnan tärkeys on näiden kahden ääripään välissä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.