School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12568
Uudistuva vuokrasopimusten kansainvälinen tilinpäätöskäsittely
Author: Rautia, Matti
Title: Uudistuva vuokrasopimusten kansainvälinen tilinpäätöskäsittely
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; sopimukset; contracts; vuokra; rent; leasing; leasing; standardit; standards
Pages: 88
Key terms: IAS 17; standardiuudistus; vuokrasopimus; leasing; vuokralle ottaja
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisyhtiöiden edustajien näkemyksiä vuokrasopimuksia koskevan tilinpäätösstandardin uudistusta kohtaan vuokralle ottajan näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan suurten tilintarkastusyhteisöjen esittämiä kehitysehdotuksia uudistusprojektin keskusteluasiakirjaan ja pohditaan, onko yhteisöjen näkemyksillä painoarvoa standardiluonnoksen muotoon. Uusi standardi tulee korvaamaan IFRS-standardien puolella IAS 17:n ja on merkittävä uudistus vuokrasopimusten tilinpäätöskäytännöissä.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimusaineisto muodostuu suomalaisyhtiöissä tilinpäätöksen laatimisesta vastuussa olevien henkilöiden haastatteluista. Haastateltavat on valittu hyödyntäen vuoden 2009 tilinpäätösinformaatiota ja vuokravastuiden merkittävyyttä suhteutettuna yhtiön taseen loppusummaan. Haastatteluja tehtiin yksi kustakin Helsingin pörssin markkinaarvoryhmästä, jonka lisäksi haastateltiin yhtä listaamattoman yhtiön edustajaa sekä yhden yhtiön edustajaa vuokralle antajan näkökulmasta. Lisäksi aineistoon kuuluu Big 4 - tilintarkastusyhteisöjen kommenttikirjeet standardin laatijoiden julkaisemaan keskusteluasiakirjaan. Lähdeaineistoa analysoitiin laadullisin menetelmin.

TULOKSET

Konsernilaskennan ammattilaiset kokivat standardiuudistuksen positiivisten vaikutusten jäävän tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta vähäisiksi liittyen lähinnä kirjauskäytäntöjen valinnaisuuden poistumiseen. Negatiivisia asioita he näkivät uudistuksen myötä lisääntyvissä raportointivaatimuksissa, kasvavassa työmäärässä sekä kustannuksissa. Haastateltavat pitivät vuokrasopimusten arvostamista yhtenä kokonaisuutena erillisinä komponentteina arvostamisen sijaan hyvänä ja laskentaa yksinkertaistavana ratkaisuna. Sen sijaan he ihmettelivät erityisesti sopimusten uudelleenarvostamisen ja vuokra-ajan määrittämisen tilinpäätöksen laatijoiden ammatillista harkintaa vaativia menetelmiä. Malleja pidettiin epäonnistuneina ja epäselvinä. Osa haastateltavista uskoi vuokralle ottajien jatkossa pyrkivän lyhyempiin sopimuksiin pienempien vuokravastuiden toivossa. Haastatellut yhtiöiden edustajat uskoivat standardiuudistuksella olevan vain vähäinen vaikutus lähitulevaisuuden vuokrasopimusten käytön suosioon edustamassaan yhtiössä.

Tilintarkastusyhteisöjen kehitysehdotusten välitöntä vaikutusta standardin laatijoiden luonnostekstiin ei voida arvioida luotettavasti. Tästä huolimatta monien yhteisöjen esittämien kehitysehdotusten voidaan havaita päätyneen standardiluonnokseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.