School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13274
ERP-Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet yrityksen taloushallintoon - Pienet ja keskisuuret tukkukaupan yritykset
Author: Mattinen, Ville
Title: ERP-Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet yrityksen taloushallintoon - Pienet ja keskisuuret tukkukaupan yritykset
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; ohjausjärjestelmät; control systems; tukkukauppa; wholesale trade; pk-yritykset; smes
Pages: 71
Key terms: ERP-järjestelmä, tukkukauppa, taloushallinto
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia vaikutuksia toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä aiheuttaa pienten ja keskisuurien tukkukauppayritysten taloushallintoon ja raportointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin ERP-järjestelmän aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita sekä kansainvälisen emoyhtiön vaikutusta yritysten taloushallintoon ja raportointiin.

AINEISTO

Aineistona tutkimuksessa käytettiin vuonna 2009 tehtyjä seitsemää case-yrityksen haastattelua. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä. Haastateltavina oli yritysten toimitusjohtajia, talousjohtajia, controllereita ja kirjanpitäjiä. Case-yrityksissä oli käytössä ERP-järjestelmä tai sen käyttöönottoa harkittiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin monicase-menetelmää. Tutkimus on deskriptiivinen eli kuvaileva case-tutkimus sisältäen myös selittäviä piirteitä

TULOKSET

Tutkimuksen päätuloksia ovat, että ERP-järjestelmä mahdollistaa yrityksille taloushallinnon raportoinnin tarkkuuden ja luotettavuuden parantumista, taloudellisen tiedon saannin nopeutumista sekä taloushallinnon rutiinitöiden automatisoitumista. ERP-järjestelmään liittyviksi haasteiksi nousivat ERP-järjestelmän käytön kankeus ja vaikeus sekä henkilöstön suhtautuminen. ERP-järjestelmän käyttöönoton vaade saattaa tulla myös yrityksen ulkomaiselta emoyritykseltä. Tällöin yrityksessä ei välttämättä suhtauduta ERP-järjestelmään positiivisesti, vaan nähdään, että se on ylhäältä annettu vaade. ERP-järjestelmä toimii tällöin emoyhtiön kontrollivälineenä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.