School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13550
Millainen on hyvä pomo? - "Y-sukupolven" vaatimukset johtajuudelta tarkastelussa.
Author: Lagerwall, Teo
Title: Millainen on hyvä pomo? - "Y-sukupolven" vaatimukset johtajuudelta tarkastelussa.
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; johtajat; managers; esimiehet; supervisors; henkilöstö; personnel; asenteet; attitudes; haastattelu; interview
Pages: 100
Key terms: ”y-sukupolvi”, johtajuus, teemahaastattelu, hyvä pomo
Abstract:
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää korkeasti koulutetun "y-sukupolven" vaatimuksia johtajuudelta työpaikalla. Haen tutkimuksessani vastauksia siihen, millainen hyvä pomo on tutkitun sukupolven mielestä. Vastatakseni tähän, selvitän myös, miten "y-sukupolven" suhtautuminen työhön näkyy heidän käsityksissään johtajuudesta, miten "y-sukupolvi kuvaa itseään johdettavana ja miten "y-sukupolvea" on tähän mennessä johdettu? Vertaan haastatteluissa saamiani vastauksia johtajuutta ja "y-sukupolvea" käsittelevään tieteelliseen ja vähemmän tieteelliseen kirjallisuuteen.

Tutkimuksen aineiston keräsin henkilökohtaisten teemahaastatteluiden avulla, joita suoritin yhteensä yhdeksän kappaletta. Haastatellut "y-sukupolven" edustajat ovat Aalto-yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen olleet vähintään vuoden täysipäiväisesti työelämässä. Suoritin tutkimustani varten kaksi esihaastattelua ja yhdeksän varsinaista haastattelua, jotka muodostivat tutkimukseni empiria-osion. Analyysitapana käytin pääasiassa teemoittelua, mutta hyödynsin mahdollisuuksien mukaan myös tyypittelyä sekä kvantifiointia.

Tutkielmani perusteella voidaan sanoa, että hyvä esimiestyö on "y-sukupolvea" johdettaessa elinehto yrityksille. Hyvä pomo motivoi "y-sukupolvea", joskaan esimiehen ei ole helppo saada hyvän pomon leimaa, sillä "y-sukupolvi" vaatii esimiehiltä hyvin paljon erilaisia asioita. Tärkeintä on luoda luottamussuhde "y-sukupolveen", joka ei tapahdu muodollisen aseman, vaan esimiehen persoonan ja tekojen kautta. Vaikka "y-sukupolvi" vaatii paljon, on se valmis tekemään töitä kelloon katsomatta, kunhan sitä palkitaan tästä vapaa-ajan muodossa. Hyvä pomo ei pelkästään motivoi, vaan myös sitouttaa muutoin työtä helposti vaihtavaa "y-sukupolvea", joten yritysten on syytä kiinnittää erityistä huomiota esimiestyöhön.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.