School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14054
Is earnings performance negatively related to R&D-related disclosure? - Evidence from Finnish listed firms during 2010-2012
Author: Valkama, Markus
Title: Is earnings performance negatively related to R&D-related disclosure? - Evidence from Finnish listed firms during 2010-2012
Year: 2015  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tutkimus ja kehitys; research and development; raportit; reports; tulos; return
Pages: 71
Key terms: research and development; voluntary disclosure; corporate disclosure
Abstract:
Tämä tutkielma tarkastelee, onko yhtiön raportoimalla nykyhetken tuloksella negatiivista yhteyttä tutkimus- ja kehittämistoiminnan raportoinnin laajuuteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä vuonna 2010-2012. T&k-raportoinnin laajuus on määritelty yhtiön toimintakertomuksessa olevan t&k-alaosion sanamääräksi.

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen ja soveltaa OLS regressiota selvittääkseen t&k-raportoinnin laajuuden vaihtelua suhteessa nykyiseen tulokseen. Tutkielma tarkastelee myös, onko ulkopuolisilla valvonnalla, eli sijoittajien informaatiovaatimuksilla, vaikutusta t&k-raportoinnin ja tuloksen yhteyteen. Otos sisältää 79 suomalaista pörssiyhtiötä vuosilta 2010-2012.

Tulokset antavat ymmärtää, että tutkimustulokset ovat sekä yhteneviä että eriäviä suhteessa Merkley:n (2014) saamiin tuloksiin. Ensinnäkin havaitaan, että nykyhetken tuloksella on negatiivinen yhteys t&k-raportoinnin laajuuteen. En kuitenkaan löydä todisteita siitä, että sijoittajien informaatiovaatimukset vahvistaisivat tätä yhteyttä.

Abstract:

This thesis examines whether current earnings performance is negatively related to R&D-related disclosure quantity for Finnish listed firms during 2010-2012. R&D-related disclosure quantity is defined as the number of words in the R&D subheading in the operational and financial review section of the firm's annual report.

The study is quantitative in nature and applies OLS regression to explore changes in the level of R&D disclosure depending on current earnings performance. The study also examines whether outside monitoring, i.e. investor information demand, strengthens the relation. The sample consists of 79 Finnish listed firms in 2010-2012.

The results suggest that the findings from Finland are both in line and contrary to that of Merkley (2014). First of all, I find that current earnings performance is negatively related to R&D-related disclosure quantity. However, I do not find evidence to support the hypothesis that investor information demand would strengthen the negative relation.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.