School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14174
IAASB:n standardiuudistukset tilintarkastuskertomukseen. Kyselytutkimus sijoittajille, tilintarkastajille ja yritysjohdolle
Author: Tienari, Antti
Title: IAASB:n standardiuudistukset tilintarkastuskertomukseen. Kyselytutkimus sijoittajille, tilintarkastajille ja yritysjohdolle
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; standardit; standards
Pages: 83
Full text:
» hse_ethesis_14174.pdf pdf  size:988 KB (1010711)
Key terms: tilintarkastus; tilintarkastuskertomus; tilintarkastusstandardi; tilintarkastaja; tilinpäätöksen käyttäjä; odotuskuilu; kyselytutkimus
Abstract:
Tilintarkastuskertomusta ollaan uudistamassa samanaikaisesti usealta eri taholta. Tilinpäätöksen käyttäjät ovat ilmaisseet toiveensa saada tilintarkastajalta enemmän yrityskohtaisesti räätälöityä tietoa tehdystä tilintarkastuksesta. Tutkimukseni käsittelee ensisijaisesti kansainvälisen IAASB:n (International Auditing & Assurance Standards Board) standardiuudistuksia. IAASB:n uudistusten tavoitteena on lisätä tilintarkastusprosessin läpinäkyvyyttä ja nostaa tilintarkastuskertomuksen arvoa sen lukijoille.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää suomalaisten tilintarkastajien, sijoittajien ja yritysjohdon mielipiteitä nykymuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta sekä IAASB:n vireillä olevista tilintarkastuskertomuksen standardiuudistuksista. Standardiuudistusten lähtökohtia ja tavoitteita käsitellään tilintarkastuksen odotuskuilun ja uudistuksista käydyn kommentoinnin kautta. Vertailevaa analyysia tehdään Yhdysvalloissa vallitseviin PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Board) tilintarkastuksen standardeihin ja Yhdysvalloissa samanaikaisesti vireillä olevaan suurilta linjoiltaan saman suuntaiseen tilintarkastuskertomuksen standardiuudistushankkeeseen.

Tutkimuksen kyselyosuus on toteutettu Internet-kyselytutkimuksena toukokuun ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Vastaajaryhmiä ovat suomalaiset tilintarkastajat, sijoittajat ja yritysjohto. Kysely saatiin onnistuneesti lähetettyä 1404 vastaajalle. Kokonaisvastausmäärä on 272 muodostaen vastausprosentiksi n. 20%. Vastauksia on tutkimuksessa analysoitu keskiluvuilla ja kuvaajilla. Vastaajien avoimeen tekstikenttään kirjoittamat kommentit nostetaan myös esiin vastausten kohdalla.

Tutkimuksen tulosten perusteella mielipiteet nykymuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta ja IAASB:n standardiuudistuksista eroavat olennaisesti kohderyhmittäin. Sijoittajat suhtautuvat nykymuotoisen tilintarkastuskertomuksen hyödyllisyyteen kielteisimmin ja toisaalta standardiuudistusten tuomiin uusiin elementteihin selvästi myönteisimmin. Tilintarkastajat suhtautuvat IAASB:n standardiuudistuksiin varauksellisesti ja näkevät nykymuotoisessakin tilintarkastuskertomuksessa ongelmakohtia. Yritysjohto näkee nykymuotoisen tilintarkastuskertomuksen täyttävän hyvin tehtävänsä, mutta suhtautuu myös IAASB:n uudistuksiin melko avoimesti.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.