School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2016
Thesis number: 14733
VR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen Suomessa
Author: Sirola, Markku
Title: VR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen Suomessa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; kilpailu; kilpailukyky; markkinat; logistiikka; rautatiet; rautatieliikenne; kuljetukset; palvelut
Pages: 137
Key terms: Kilpailu, kilpailukyky, kilpailun käynnistyminen, kuljetus- markkinat, määräävä markkina-asema, palvelujen tuottaminen, rautatietavaraliikenne, rautatiekuljetus, markkinoilletulo, markkinoilletulon esteet, toimintaympäristön muutokset, vi- ranomaispalvelu
Abstract:
Rautateillä on meneillään kilpailun vapautumisen aikakau- si. EU on 1990-luvulta lähtien aktiivisesti pyrkinyt avaamaan ja edistämään kilpailua rautateillä. Suomen kan- sallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle 1.1.2007. Tutkimuksessa arvioidaan kilpailuedellytyksiä ja niiden toteutumista rautateiden tavaraliikenteessä ja kilpailun yhteiskunnallisia vaikutuksia Suomessa.

Kilpailun avautuminen mahdollisti uusien rautatieyritys- ten pääsyn kuljetusmarkkinoille Suomen rautatietavaralii- kenteessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miksi kilpailun avautuminen ei ole kuitenkaan johtanut kilpai- lun käynnistymiseen kuten odotettiin eikä markkinoiden murrosta valtion rataverkolla ole tapahtunut. Tutkimus on jatkoa Miika Mäkitalon tutkimukselle vuodelta 2007 mark- kinoilletulosta ja markkinoiden muutoksesta Suomen rauta- teiden kansallisen tavaraliikenteen avautuessa kilpailul- le. Tutkimuksessa kuvataan markkinoilletuloa ja kilpailun käynnistymisen keskeisimpiä vaiheita sekä esitetään rat- kaisuja kilpailun edistämiseksi Suomessa Euroopan komis- sion näkemyksen mukaisesti.

Rautateitä on perinteisesti pidetty luonnollisena monopo- lina. Uudessa markkinatilanteessa Suomen rautatiemarkki- noille syntyvä kilpailu kehittää ja tehostaa rautatieyri- tysten toimintoja. Rautatiekuljetukset ovat kiinteä osa nykyaikaisen teollisuuden logistisia prosesseja. Suomen perusteollisuus tulee todennäköisesti kilpailuttamaan suurimmat tavaravirtansa.

Tutkimusmetodina käytetään vertailevaa kvalitatiivista tutkimustapaa ja haastattelututkimusta. Tutkimuksen ai- neisto muodostuu 19 hengen asiantuntijaryhmän teema- ja lehtihaastatteluista. Haastattelut tehtiin markkinoille- tulon, markkinoilta poistumisen ja niihin liittyvien es- teiden sekä rautatieliikenteen toimintaympäristön teoria- kehikon perusteella vuosina 2013-2015. Aineiston analyy-sissa käytetään kvalitatiivista sisällön analyysia ai- neistolähtöisesti ja toiminta-analyyttista tutkimusotetta.

Tutkimuksessa hyödynnetään resurssi- ja markkinapohjaisen näkemyksen teoriaa (RBV), PESTEL-analyysia ja Porterin (1980) kilpailuoppia sekä aikaisempaa alan tutkimusta. Tutkimuksen mukaan markkinoilletulon ja kilpailun käyn- nistymisen merkittävimmät esteet ovat Suomen teollisuus- tuotannon vuodesta 2008 saakka jatkunut stagnaatio, Suo- men linjan poikkeaminen kilpailun vapauttamisessa EU:n näkemyksestä, suuret kiinteät kustannukset sekä markki- noita hallitsevan yrityksen määräävä markkina-asema. Mui- ta kilpailun käynnistymistä hidastavia tekijöitä ovat markkinoilletuloajan pituus, investoinnit Suomeen sovel- tuvaan kalustoon, käyttöpalveluihin pääsy, koulutetun työvoiman saatavuus, ratakapasiteetin jako-ongelmat sekä kalustomarkkinoiden toimimattomuus, joiden osalta tutki- muksen havainnot tukevat Mäkitalon (2007) tutkimuksen tu- loksia. Kilpailua edistätäviä tekijöitä tutkimuksen mu- kaan ovat digitalisaatio, Venäjän yhdysliikenteen vapau- tuminen ja muutokset valtion omistajaohjauspolitiikassa. Liikenneviraston, poliittisten päättäjien ja VR-Yhtymän välille tulee muodostaa selvä raja, jotta koko rautatie- sektorin toiminta olisi tasapuolista kaikkia rautatieyri- tyksiä kohtaan. Tutkimuksen merkittävin tieteellinen kontribuutio on, että VR on monopoliasemassa voinut val- voa tuotannossa tarvittavia resursseja ja siten sillä on ollut suurtuotannon kustannusetujen tuoma vahva suoja alalle pyrkiviä yrityksiä kohtaan. Valtio-omistaja haluaa pitää kansantaloudellisesti ja strategisesti merkittävän VR:n ainakin jossain määrin julkisessa valvonnassa. Val- tiovalta voi päätöksillään rajoittaa tai estää kokonaan pääsyn markkinoille. Sääntelyn purkautumisen seurauksena alalle tulon ja alalta poistumisen esteet madaltuvat.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.