Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Nyrhinen, Mari 
Otsikko:The success of firm-wide IT infrastructure outsourcing : an integrated approach
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 313
Sarjan numero:A-313
Vuosi:2007  Väitöspäivä: 2007-11-30
Aine:Tietojärjestelmätiede
Asiasanat:information technology; outsourcing; tietotekniikka; ulkoistaminen
Kieli:eng
Bibid:381028  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-179-1
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Aika: 30.11.2007 12:15
Paikka: HSE:n päärakennus, sali C-350, Runeberginkatu 14-16

KTM Mari Nyrhisen tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöskirja "The Success of Firm-wide IT Infrastructure Outsourcing: an Integrated Approach” tarkastetaan Helsingin kauppakorkea-koulussa perjantaina 30.11.2007.

Informaatioteknologian (IT) ulkoistamisesta on tullut viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana yrityksissä enemmänkin yleinen käytäntö kuin satunnainen tapahtuma. Vaikka julkisuudessa keskustellaan nykyisin kriittisesti myös ulkoistuksen riskeistä ja epäonnistumisista, eikä esitellä pelkästään ulkoistuspalvelun tuottajien markkinoinnillisia menestystekijöitä, odotetaan IT:n ulkoistusmarkkinoiden edelleen jatkavan kasvuaan tulevina vuosina.

Nyrhisen väitöstutkimus selvittää, mitä ulkoistuksen onnistuminen on ja mitkä tekijät vaikuttavat ulkoistuksessa onnistumiseen. Tutkimus antaa ohjeita yrityksenlaajuisten IT-palvelujen ulkoistuksen onnistumiselle ulkoistavan yrityksen näkökulmasta. Ulkoistuksen onnistuneisuutta arvioidaan sitä varten kehitetyllä instrumentilla, joka arvioi ulkoistukselle asetettavia strategisia, taloudellisia, teknologisia ja sosiaalisia hyötyjä sekä niiden toteutumista. IT-ulkoistuksen onnistumisen instrumentti testattiin haastattelujen ja tapaustutkimuksen avulla ja sitä käytettiin kyselytutkimuksessa, jossa 1 000 suurinta suomalaista yritystä pyydettiin arvioimaan yrityksenlaajuisten IT-infrastruktuuripalveluiden ulkoistuksen onnistuneisuus. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin transaktiokustannusteoriaa sekä resurssien merkitystä painottavaa strategisen johtamisen teoriaa.

Tutkimuksen keskeisin tulos on IT-ulkoistuksen onnistuneisuutta arvioivan mittarin kehittäminen ja validointi. Instrumenttia voidaan hyödyntää yrityksissä IT:n ulkoistuksen tavoitteiden asettamiseen, priorisointiin ja seuraamiseen. IT-infrastruktuurin ulkoistuksen onnistuneisuudessa ei havaittu eroa siinä, kuinka suuri osuus yrityksenlaajuisista IT-infrastruktuuripalveluista ulkoistetaan. Eräiden IT-palveluiden osalta tutkimus osoitti, että ulkoistus onnistui paremmin, mikäli ulkoistetun palvelun piirteet - palvelujen spesifisyys ja toistettavuus - olivat linjassa solmitun sopimuksen kanssa siten kun transaktiokustannusteoria ehdottaa.

Tutkimuksen tärkeimpiä neuvoja yrityksille on, että ulkoistukselle asetetut tavoitteet tulisi priorisoida. Lisäksi ulkoistussopimuksen tarkkuuden ja IT-palveluiden piirteiden yhteensopivuuteen olisi kiinnitettävä huomiota. Ulkoistuksen onnistuneisuutta tulisi seurata jatkuvasti ja tarvittaessa priorisoida tavoitteita uudelleen. IT:n ulkoistamisessa tulee tehdyn tutkimuksen mukaan tarkastella kustannusten lisäksi myös yrityksenlaajuista IT-infrastruktuuria kokonaisuutena ja sen tarjoamia mahdollisuuksia yrityksen kilpailukyvyn lisäämiseksi.
Vastaväittäjät:Salmela, Hannu
professori
Turun kauppakorkeakoulu, Suomi

Kustos:Dahlberg, Tomi
professori