Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Nordberg, Anneli. 
Otsikko:Pienyrityksen dynaaminen kyvykkyys : empiirinen tutkimus graafisen alan pienpainoyrityksistä
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X ; 343.
Sarjan numero:A-343
Vuosi:2009  Väitöspäivä: 2009-06-05
Aine:Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat:competitiveness; graafinen teollisuus; johtaminen; kilpailukyky; knowledge management; management; oppiva organisaatio; organizational learning; pienyritykset; pk-yritykset; printing industry; small businesses; SMEs; strategia; strategy; tietämyksenhallinta
Kieli:fin
Bibid:444746  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-318-4
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Nordberg tarkastelee väitöskirjassaan dynaamisen kyvykkyyden kehittämisprosessia ja sen vaikutusta liiketaloudelliseen menestymiseen pienyrityskontekstissa. Tutkimuksen yritykset ovat graafisella painoalalla, joka on tällä hetkellä voimakkaassa laskusuuntauksessa. Graafinen painoala on vanha toimiala, jonka yritykset ovat pääosin pieniä tai mikrokokoisia yrityksiä ja ne toimivat paikallisilla markkinoilla. Yrittäjät ovat tulleet pääosin ammattimiehestä yrittäjäksi -pohjalta ilman muodollista yrittäjyyskoulutusta tai kaupallista koulutusta. Tämän tutkimuksen perusteella dynaamista kyvykkyyttä kehittämällä voidaan parantaa pienyritysten menestymistä.

Tutkimuksen teoriatarkastelut liittyvät Schumpeterin evoluutioteoriaan ja Porterin markkinavoimateoriaan. Evoluutioteorian mukaan yrittäjä on innovoija, joka omilla innovatiivisilla ratkaisuilla ja toimilla vaikuttaa markkinoiden kehitykseen. Markkinavoimateorian mukaan markkinat ohjaavat yrityksen strategisia valintoja ja toimintaa. Tutkimuksen pääkysymys on: ”Mitkä ovat kriittiset elementit pienten painolaitosten dynaamisen kyvykkyyden kehittämisessä kilpailukykyä tavoiteltaessa?”

Strategisten innovaatioiden kehittely vähäistä pienissä painolaitoksissa

Dynaaminen kyvykkyysprosessi teknisenä suorituksena käsittää tiedon, osaamisen, oppimisen ja johtamisstrategioiden yhdistämisen yrityksen reaaliprosessin kanssa siten, että syntyy innovatiivisia ratkaisuja. Kyvykkyysprosessin laadullisia ominaisuuksia, erityisesti yrityksen johdon ominaisuuksina ovat henkinen pääoma, kognitio ja sosiaalinen pääoma. Mainitut tekijät nousevat erityisesti esille nyt, kun kilpailu on lisääntynyt viestintätekniikan nopeiden muutosten takia ja perinteisillä johtamismenetelmillä toimineet yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin.

Tutkimuskehikko rakentuu konstruktiivisen mallin mukaan. Strategiat ja toiminta esitetään Lahden ja Killströmin kehittämän Strategia-Performanse-mallin ohjaamina. Tähän testattuun mallirakennelmaan istutetaan Nonakan ja Takeuchin dynaamisen kyvykkyyden oppimisprosessi. Prosessin eri osa-alueiden mittaus hyödyntää Kaplanin tasapainotettua mittaristoa, joka on kehitetty toiminnan ohjausta ja suorituskyvyn mittausta varten.

Väitöskirjan tulosten perusteella pienten painolaitosten strategiat rajoittuvat suureksi osaksi laitehankintoihin ja laajempi strateginen innovaatioiden kehittely on vähäistä. Tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan osoittavat, että tietoisesti kehitetty dynaaminen kyvykkyys pienissä painolaitoksissa osoittautuu taloudellista menestystä tai menestymättömyyttä selittäväksi tekijäksi. Tutkimus osoittaa, että on tärkeää panostaa aiempaa merkittävästi enemmän laskevien ja kriisiytyvien toimialojen tutkimukseen yrittäjien ja pienyritysten näkökulmasta, sillä todelliset innovaatiot syntyvät kriisien kautta. Tutkimus havahduttaa eri toimijoita suuntaamaan kehittämistä, koulutus- ja opetustoimintaa sekä opetusohjelmia täsmällisesti toimialalle, joka sitä kipeästi tarvitsee.
Vastaväittäjät:Enlund, Nils
professori
Royal Institute of Technology, Ruotsi

Kustos:Lahti, Arto
professori