Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Henttonen, Elina. 
Otsikko:An ethnographic study of women’s small ICT business in Finland
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X ; 371.
Sarjan numero:A-371
Vuosi:2010  Väitöspäivä: 2010-10-14
Aine:Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat:business branches; data communication; entrepreneurship; ethnography; etnografia; information technology; naiset; pienyritykset; small businesses; tietoliikenne; tietotekniikka; toimialat; women; yrittäjyys
Kieli:eng
Bibid:573679  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-60-1042-7
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
KTM Elina Henttosen organisaatiot ja johtaminen -oppialaan kuuluva väitöskirja ”An Ethnographic Study of Women’s Small ICT Businesses in Finland” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa torstaina 14.10.2010. Väitöskirjan otsikko suomeksi on ”Etnografinen tutkimus naisten yritystoiminnasta ICT-alalla”.

Väitöskirjassa tutkitaan suomalaisia naisten omistamia ja johtamia, tieto- ja viestintäteknologian pienyrityksiä. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka arkinen johtamistyö ja sukupuoli kietoutuvat toisiinsa. Käsitteellisesti tutkimus lähestyy sukupuolta ja pienyrittäjyyttä toisiinsa nivoutuvina yhteiskunnallisina käytäntöinä. Menetelmällisesti tutkimus hyödyntää etnografista, arjen käytäntöihin huomiota kiinnittävää tutkimusotetta.

Sukupuoli liiketoiminnan käytännöissä
Tutkimuksessa sukupuolta ja pienyrittäjyyttä lähestytään tekemisenä ja toimintana: sosiaalisina ja kulttuurisina käytäntöinä. Tutkimuksen pääaineistona on arkipäivän työn havainnointi neljässä naisvetoisessa ICT-alan yrityksessä. Väitöskirja sisältää neljä erillistutkimusta, jotka valottavat erilaisia näkökulmia sukupuolen ja pienyritystoiminnan yhteenkietoutumiseen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan johtamistyön ja erityisesti verkostoitumiseen tähtäävien käytäntöjen sukupuolittumista. Toisessa osassa tarkastellaan strategityötä ja kasvun johtamista. Kolmannessa tutkimuksessa paneudutaan teknologian ja sukupuolen suhteisiin liiketoiminnan arjessa ja neljännessä osassa tarkastellaan, kuinka tutkijat itse tuottavat pienyritystoimintaan liittyviä sukupuolistavia käsityksiä tutkimustyössään.

Moninaisuus huomioon tutkimuksessa, päätöksenteossa ja tukitoimissa
Tutkimus osoittaa, että arjen työssä ja liiketoiminnassa muodostuvat sukupuolistavat käytännöt ovat tiiviisti kytköksissä työn ja liiketoiminnan erityisiin sisältöihin ja toimintaympäristöihin, sekä laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Tutkimus kyseenalaistaa käsitystä naisomistaja-johtajista matalan profiilin toimijoina ja purkaa naisiin, pienyritystoimintaan ja teknologiaan liittyviä myyttejä. Tutkimuksessa esitetään, että myös naisille kohdistettujen pienyritystoimintaa koskevien neuvonta- ja tukitoimien sekä yhteiskunta- ja yrityspoliittisen päätöksenteon tulisi nojata naisten toiminnan moninaisuuteen sen sijaan, että naisia pienyritysten omistajina ja johtajina pidetään yhtenäisenä, samankaltaisten toimijoiden joukkona.

Lisätietoja:
Väitöstilaisuus alkaa 14.10.2010 klo 12.15 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksessa, Stora Enso -salissa H-324 (Runeberginkatu 22?24). Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Korvajärvi, Tampereen yliopisto ja kustoksena professori Janne Tienari.

Väittelijän yhteystiedot:
Elina Henttonen, 050 5469251, elina.henttonen(at)aalto.fi
Vastaväittäjät:Gherardi, Silvia
kunniatohtori
University of Trento, University of Trento

Korvajärvi, Päivi
professori
Tampereen yliopisto, University of Tampere

Kustos:Tienari, Janne
professori