Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Tukiainen, Sampo. 
Otsikko:Finnishness in cross cultural interaction in international engineerins projects
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X ; 373.
Sarjan numero:A-373
Vuosi:2010  Väitöspäivä: 2010-12-15
Aine:Organisaatiot ja johtaminen
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [1698 KB]
Asiasanat:cultural differences; international; johtaminen; kansainvälinen; kulttuurierot; management; projects; projektit
Kieli:eng
Bibid:573925  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-60-1051-9
Tiivistelmä (eng):This doctoral thesis is an empirically informed cultural study in an international, cross cultural setting. More specifically, the culture and the cultural identity examined here can be considered as that of Finnishness as it appears in cross cultural interaction in large, international engineering projects. The empirical focus is on the experiences of Finnish project managers. The thesis is primarily designed to provide an answer to the following research question: What kind of representation of Finnishness and Finnish cultural identity can be constructed based on the experiences of Finnish project managers of large and complex international engineering projects?

In the organizational and management research, cultural studies have a relatively long history. Traditionally these have focused on cultural studies in single settings, i.e. studying a particular organizational culture in its home environment. In addition, due to the processes of internationalization and globalization, cultural studies in international organizational settings have also turned into an established field of research. This doctoral thesis builds on the latter approach to studying cultures in organizational contexts. That is, the thesis provides a portrayal of Finnishness as it appears in cross cultural interaction in situations where organizational groups with different (national) cultural backgrounds meet, interact, and collaborate with each other.

In addition to the empirical contributions, this doctoral thesis is designed to provide one answer to the pleas increasingly voiced within the international cross cultural management research for more refined and in-depth cultural conceptualizations, methodologies, and portrayals. That is, in this stream of literature the need to move beyond its incumbent paradigm, and consequently, the need for more refined cultural understanding and portrayals have been increasingly expressed. By building on one of the proposed ways of refinement, this thesis then serves as one example for other more in-depth cultural portrayals to come.
Väitöstiedote:
KTM Sampo Tukiaisen organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja ”Finnishness in Cross Cultural Interaction in International Engineering Projects” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa keskiviikkona 15.12.2010. Väitöskirjan otsikko suomeksi on ”Suomalaisuus monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa kansainvälisissä rakennusprojekteissa”.

Väitöskirja on kulttuurinen tutkimus suomalaisuudesta kansainvälisessä projektiorganisaatioympäristössä. Tutkimuskohteena ovat suomalaiset projektipäälliköt ja heidän kokemuksensa kansainvälisten rakennusprojektien johtamisesta ulkomailla. Väitöskirjassa luodaan kulttuurinen kuvaus suomalaisuudesta sellaisena kuin se muodostuu projektipäälliköiden toimiessa erittäin nopeatahtisessa ja intensiivisessä yhteistyössä suomalaisten sekä suomalaisesta näkökulmasta kaukaisia, suuria ja keskeisiä kulttuureja edustavien ryhmien kanssa. Väitöskirjalla vastataan osaltaan aikaisemmissa monikulttuurista johtamista tarkastelevissa kansainvälisissä tutkimuksissa esitettyihin tarpeisiin tarkentaa vallalla olevia kulttuurisia käsityksiä, tutkimusmetodeja ja kuvauksia.

Suomalaisuuden tilannekohtainen muotoutuminen

Väitöskirjassa luotu kulttuurinen kuvaus perustuu neljään erillistutkimukseen, jotka kukin tuovat esille näkökulmia suomalaisuudesta ja sen muotoutumisesta erilaisissa sosio-kulttuurisissa asetelmissa ja valta-asetelmissa sekä liiketoiminnallisissa tilanteissa. Erillistutkimukset tuovat esille kuinka suomalaisuuden muodostumiseen ja sen erilaisiin ilmentymiin vaikuttavat seuraavat asiat: projektipäälliköiden kokemat valta-asemat muihin kulttuurisiin ryhmiin nähden, heidän kokemuksensa muiden kulttuuristen ryhmien käyttäytymisestä ja maailmankuvista, heidän tulkintansa omista sekä edustamiensa yritysten liiketoiminnallisista ja strategisista tarpeista sekä heidän eri tilanteisiin ja tapahtumiin liittämänsä merkitykset ja näiden muodostamat merkitysrakenteet. Väitöskirjan erityinen anti on siinä luodussa kuvauksessa, jossa tuodaan esille aiempia tutkimuksia voimakkaammin suomalaisuudessa esiintyviä toisiinsa nähden vastakkaisia kulttuurisia ilmentymiä. Väitöskirja kokonaisuudessaan vahvistaa myös viimeaikaisia väitteitä, joiden mukaan kulttuureja ja kulttuurisia ilmentymiä on syytä tutkia aikaan, paikkaan, kontekstiin ja historiaan sidottuina ilmiöinä.
Vastaväittäjät:Lindell, Martin
professori
Hanken School of Economics, Suomi

Kustos:Tainio, Risto
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11550