Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Lahdelma, Pirkko 
Otsikko:Network adjacency in shaping intra-organizational perceptions about strategic IT-business alignment
Julkaistu:Helsinki : Aalto University, 2013
Ulkoasu:246 s.
Sarja:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 36/2013
Sarjan numero:36/2013
Vuosi:2013  Väitöspäivä: 2013-03-22
Aine:Tietojärjestelmätiede
Laitos:Tieto- ja palvelutalouden laitos
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [2634 KB]
Asiasanat:business economics; companies; information technology; knowledge economy; liiketalous; networks; organisaatio; organization; strategia; strategy; tietotalous; tietotekniikka; verkostot; yritykset
Kieli:eng
Bibid:628566  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-60-5042-3
Tiivistelmä (eng):The strategic alignment between IT and business has continued as one of the top concerns of IT executives for decades. One reason for alignment being such a persistent concern for IT executives can be the differing views on alignment level within companies. As the overall research question of this study is “What explains (dis-)similarities in the perceptions on strategic IT-business alignment within an organization”, the study focuses on the social dimension of strategic IT-business alignment. The research question is divided into two subquestions, in which the perceived IT-business alignment is examined in relation to following constructs: interaction patterns and formal structures. The focus is especially on the adjacency in these structures. In addition, the objective is to search for alternative explanations for the (dis-)similar perceptions of strategic IT-business alignment with the following constructs: perceived shared domain knowledge, relational similarity in age, education, gender, organizational tenure, and experiences from a recent IT-decision.

The research methodology was to use quantitative methods designed for social network analysis in one empirical research setting. Data was gathered by using a questionnaire. Formal structures, informal networks, and true interaction patterns within the company were discovered by sociometric questions.

The results revealed that the department structure has a significant effect on the similarity in the perceived IT-business alignment between a pair of individuals. Ties in discussion and advice networks had an impact on the similarity in the perceived alignment but affection-based informal networks, such as friendship, or formal cross-functional structures, such as steering committees, did not produce significant results. Respondents’ age, education, gender, or organizational tenure did not to have any significant effect, either. Experiences from a past ITdecision were important factors for both similarity in the views and for the perceived alignment level.

This study contributes to research as well as practice in several ways. First, the results highlight the importance of a focus on the social dimension of strategic IT-business alignment. Secondly, a key principle of social network theory to focus on the relationships between individuals was added to alignment research. As a new construct for the alignment research, adjacency in work-related interaction patterns was found to have an effect on the similarity in the perceptions of strategic IT-business alignment, while also the functional department structure was confirmed to be an important factor. In terms of the managerial implications, the results highlight the importance of understanding the network dynamics within an organization because they contribute to the formation of the perceptions of strategic ITbusiness alignment.
Tiivistelmä (fin):Informaatioteknologian (IT) ja liiketoiminnan välinen strateginen yhteensovittaminen on ollut IT-johtajien huolena jo vuosikymmenten ajan. Yksi mahdollinen syy tähän voi olla se, että yritysten sisällä on usein suuria näkemyseroja yhteensovittamisen tasosta ja tilasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa näkemyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista koskevia näkemyksiä tarkasteltiin sekä muodollisten organisaatiorakenteiden että todellisten vuorovaikutussuhteiden avulla. Lisäksi tavoitteena oli etsiä vaihtoehtoisia selityksiä näkemyseroille mm. yhteisen tietämyksen asteesta, samankaltaisista taustoista liittyen ikään, sukupuoleen, koulutukseen ja yrityksen palveluksessa vietettyyn aikaan, sekä tuoreeseen IT-päätökseen liittyvistä kokemuksista.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin sosiaalisen verkostoanalyysin kvantitatiivisia menetelmiä yhden empiirisen tutkimusasetelman puitteissa. Tiedot kerättiin kyselylomakkeen avulla energiatoimialalla toimivan yrityksen johdolta, IT-henkilöstöltä sekä heidän kanssaan tiiviissä vuorovaikutussuhteissa olevilta henkilöiltä. Todellisten vuorovaikutussuhteisten selvittämisessä käytettiin sosiometrisia kysymyksiä.

Tulokset osoittavat, että organisaation osastorakenteella on merkittävä vaikutus näkemysten samankaltaisuuteen. Tärkeä tekijä näkemysten samankaltaisuuden muodostumiselle on myös henkilöiden välinen työasioihin liittyvä keskustelu- tai neuvonantosuhde, jonka ei tarvitse noudattaa muodollista organisaatiorakennetta. Sen sijaan ystävyyssuhteet tai osastorajoja rikkovat muodolliset organisaatiorakenteet eivät osoittautuneet merkittäviksi tekijöiksi. Myöskään vastaajien ikä, sukupuoli, koulutus tai yrityksen palveluksessa vietetty aika eivät näyttäneet vaikuttavan näkemyksiin tai niiden samankaltaisuuteen. Sitä vaston kokemukset juuri toteutetusta IT-päätöksestä osoittautuvat tärkeiksi tekijöiksi sille, millaiseksi IT:n ja liiketoiminnan yhteen sovittaminen koettiin.

Tutkimus korostaa IT:n ja liiketoiminnan strategisen yhteensovittamisen sosiaalista ulottuvuutta ja tarjoaa tiedeyhteisölle uuden tutkimussuunnan lisäämällä IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista koskevaan tutkimukseen yksilöiden väliset suhteet. Erityisesti työasioihin liittyvä vuorovaikutussuhde on yhteensovittamista koskevan tutkimuksen kannalta uusi merkittävä käsite. Liikkeenjohdon näkökulmasta tutkimustulokset korostavat verkostodynamiikan tunnistamisen tärkeyttä yhteensovittamista koskevien näkemysten muodostumisessa.
Vastaväittäjät:Peppard, Joe
professori
Cranfield University School of Management, Iso-Britannia

Kustos:Tuunainen, Virpi
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11569