Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Heikkurinen, Pasi 
Otsikko:Reframing strategic corporate responsibility : from economic instrumentalism and stakeholder thinking to awareness and sustainable development
Julkaistu:Helsinki : Aalto University, 2013
Ulkoasu:173 s. : kuv.
Sarja:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, ISSN 1799-4934 ; 156/2013
Sarjan numero:156/2013
Vuosi:2013  Väitöspäivä: 2013-11-08
Aine:Organisaatiot ja johtaminen
Laitos:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [2518 KB]
Asiasanat:companies; corporate responsibility; elintarviketeollisuus; food industry; hotellit; hotels; identiteetti; identity; image; imago; johtaminen; kestävä kehitys; management; osakkaat; ravintolat; restaurants; stakeholders; strategia; strategy; sustainable development; yhteiskuntavastuu; yritykset
Kieli:eng
Bibid:645843  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-60-5363-9
Tiivistelmä (eng):This thesis attempts to reframe the field of strategic corporate responsibility by examining the responsibility of corporations in terms of their strategic means and ends. The focus is on the research problem of how responsibility and strategy should be connected in a business organization in order for it to become a responsible corporation and contribute to sustainable development.

The thesis comprises four research articles, two of which are empirical and two conceptual extensions to the empirical research. The methods employed were single and multiple qualitative case studies rooted in the constructivist tradition of science. Four case companies were selected from the food industry and one case company from the hospitality industry. Altogether, 23 managers in the Finnish and Swedish business context were interviewed.

In business organizations there is a need to reframe the theorizing and practicing of strategic corporate responsibility, as the conventional market-capability perspective was found inadequate. The market-capability perspective is characterized by (a) an extrinsic responsibility orientation through the logic of economic instrumentalism, and (b) an external and internal strategy orientation through stakeholder thinking. This conventional perspective is inadequate for an organization to become responsible, firstly because it leads to multiple and competing corporate identities that do not reflect a coherent image. Secondly, the conventional perspective assumes weak sustainability that does not lead to sustainable development in both space and time.

To address the shortcomings of the conventional perspective, inclusion of the awareness-sustainability perspective is suggested. This alternative posits that firstly an organization should insource its ethical considerations in order to develop a responsible identity and thus become perceived as a responsible entity, and secondly, an organization should assume strong sustainability in order to reach sustainable development over both space and time. Therefore, in order become a responsible corporation and contribute to sustainable development, responsibility and strategy should be connected in a business organization from the awareness-sustainability perspective.
Tiivistelmä (fin):Tämä tutkimus pyrkii uudelleenkehystämään strategisen yritysvastuun kenttää tarkastelemalla yritysten vastuun strategisia keinoja ja päämääriä. Työssä keskitytään seuraavaan tutkimusongelmaan: kuinka vastuullisuus ja strategia tulisi yhdistää liiketoimintaorganisaatiossa, jotta yrityksestä tulisi vastuullinen toimija ja jotta se voisi kontribuoida kestävään kehitykseen.

Väitöskirja koostuu kahdesta empiirisestä ja kahdesta käsitteellisestä artikkelista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä yksittäisen että usean tapauksen laadullista tapaustutkimusta, joka perustuu konstruktivistiseen tieteenperinteeseen. Neljä tapausyritystä valittiin elintarviketeollisuudesta ja yksi hotelli- ja ravintola-alalta. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 23 yrityksen johtohenkilöä suomalaisessa ja ruotsalaisessa yrityskontekstissa.

Liiketoimintaorganisaatioissa on tarpeellista uudelleenkehystää strategisen yritysvastuun teoretisointi ja käytäntö, sillä konventionaalinen markkina-kyvykkyysnäkökulma osoitetaan puutteelliseksi. Markkina-kyvykkyysnäkökulmalle on ominaista (a) ulkoinen vastuuorientaatio taloudellisen välinelogiikan kautta sekä (b) ulkoinen ja sisäinen strategiaorientaatio sidosryhmäajattelun kautta. Tämä konventionaalinen näkökulma on riittämätön, koska ensiksikin se johtaa useisiin ja kilpaileviin yritysidentiteetteihin, jotka eivät heijasta koherenttia imagoa. Toiseksi, konventionaalinen näkökulma perustuu heikon kestävyyden olettamalle, jossa kestävä kehitys ei toteudu sekä paikassa että ajassa.

Konventionaalisen näkökulman puutteiden huomioimiseksi tässä tutkimuksessa ehdotetaan tietoisuus-kestävyysnäkökulman sisällyttämistä strategiseen yritysvastuuseen. Tämän vaihtoehtoisen näkökulman mukaan organisaation tulisi sisäistää eettinen harkintansa kehittääkseen vastuullisen identiteetin ja tullakseen mielletyksi vastuullisena toimijana. Lisäksi kestävän kehityksen tavoittaminen sekä paikassa että ajassa vaatii organisaatiossa vahvan kestävyyden mukaista olettamaa. Näin ollen vastuulliseksi toimijaksi tuleminen ja kestävään kehitykseen kontribuoiminen edellyttää liiketoimintaorganisaatioilta vastuullisuuden ja strategian yhdistämistä tietoisuus-kestävyysnäkökulmasta.
Vastaväittäjät:Pataki, György
professori
Corvinus University of Budapest, Unkari

Kustos:Lovio, Raimo
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12944