Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2008
Tutkielman numero: 12008
Perheystävällinen organisaatiokulttuuri Case: Valio Oy
Tekijä: Kärkkäinen, Katja
Otsikko: Perheystävällinen organisaatiokulttuuri Case: Valio Oy
Vuosi: 2008  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; organisaatiokulttuuri; organizational culture; arvot; values; perhe; families; työ; work; hyvinvointi; welfare; elintarviketeollisuus; food industry; meijerit; dairies
Sivumäärä: 62
Avainsanat: perheystävällinen organisaatiokulttuuri; perhemyönteinen organisaatiokulttuuri; työn ja perheen yhteensovittaminen; työ/perhe -ristiriita
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia perheystävällisyyttä tukevia piirteitä ja käytäntöjä Valio Oy:n organisaatiokulttuurissa on. Lisäksi tavoitteena oli tutkia koetaanko Valio Oy:n organisaatiokulttuuri perheystävälliseksi. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin lapsiperheiden näkökulmasta.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena. Tutkimusaineistona käytettiin kohdeorganisaatiossa toteutettuja teemahaastatteluja, organisaation sisäistä ja ulkoista kirjallista materiaalia sekä työantajan edustajan haastatteluja ja tieteellistä keskustelua aiheesta. Haastatteluja tehtiin kolmetoista ja ne toteutettiin toukokuussa 2008. Haastattelujen analysoinnissa käytettiin teemoittelua.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että Valio Oy:ssä on useita perheystävälliseen organisaatiokulttuuriin viittaavia piirteitä ja käytäntöjä. Keskeisimpiä perheystävällisen organisaatiokulttuurin osatekijöitä ovat esimiesten ymmärtävä suhtautuminen työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin, työaikaliukumien ulkopuoliset joustot ja etätyön mahdollisuus sekä urakehityksen jatkuminen perheen perustamisen jälkeen. Olennaista on myös, että Valio Oy:n organisaatiokulttuurissa ei ole sisäänrakennettuna oletusta pitkistä työpäivistä tai ylitöiden tekemisestä.

Haasteena ja kehittämisen paikkana nähtiin avoimemman keskustelukulttuurin kehittäminen, esimiesten entistä aktiivisempi ote perheasioihin sekä niiden näkyväksi tekeminen. Myös konkreettisia kehittämisehdotuksia, muun muassa lastenhoitoapu sairaan lapsen hoidossa, tuli esiin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.