Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2008
Tutkielman numero: 12010
Pelikenttänä koko maailma - Vertaileva tutkimus Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoasiainhallintojen edustustoverkkojen kehityksestä ja näkymistä
Tekijä: Kukkasniemi-Leino, Virpi
Otsikko: Pelikenttänä koko maailma - Vertaileva tutkimus Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoasiainhallintojen edustustoverkkojen kehityksestä ja näkymistä
Vuosi: 2008  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; julkinen sektori; public sector; julkinen hallinto; public administration; valtionhallinto; civil service; organisaation kehittäminen; organizational development; benchmarking; benchmarking; organisaatiomuutos; organizational change; ulkopolitiikka; foreign policy; Pohjoismaat; Scandinavia
Sivumäärä: 147
Avainsanat: julkisen sektorin organisaatiot; julkisen hallinnon kehittäminen; New Public Management; institutionaalinen isomorfismi; ulkoasiainhallinto; organisaatiomuutos; ulkopolitiikka; pohjoismainen yhteistyö; EU-yhteistyö
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yhtäläisyyksiä ja eroja Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoasiainhallintojen ulkomaanedustuksien edustustoverkoissa ja niiden viime vuosien kehityksessä sekä arvioida, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. Tutkimuksessa vertaillaan maiden edustustoverkkojen nykytilaa mm. maantieteellisten painopisteiden sekä ulkomaanedustuksen henkilövahvuuksien ja niiden hoitamien tehtäväkokonaisuuksien perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena on myös arvioida ulkomaanedustuksien yleistä merkitystä tämän päivän maailmassa.

Tutkimuksen toteutustapa

Tutkimus on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Tutkimuskohteina olevien maiden ulkomaanedustuksien kehitystä tarkastellaan vertailevalta kannalta. Tutkimuksen empiirinen osio koostuu laajasta kirjallisesta lähdemateriaalista sekä Helsingissä vuoden 2008 aikana toteutetuista haastatteluista. Teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle muodostavat New Public Management -ajattelu, Suomen julkisen hallinnon yleinen kehitys sekä samankaltaisuusteoria, joita tarkastellaan tutkimuksen kontekstissa.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimus osoitti, että tutkittavien maiden ulkoasiainhallintojen edustustoverkot ovat jatkuvan muutoksen kohteena.. Keskeinen johtopäätös edustustoverkkojen sekä niiden kehitykseen vaikuttaneiden tekijöiden osalta on, että sekä edustustoverkoissa että tekijöissä on monista eroista huolimatta paljon yhteistä. Edustustoverkkojen koossa, tehtävissä ja maantieteellisessä rakenteessa on eroja, mutta verkkojen voidaan yleistäen todeta olevan pitkälti toisiaan vastaavat.

Tutkimuksen perusteella edustustoverkkojen kehitykseen ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat useat eri tekijät, joista keskeisimmät ovat poliittiset tekijät, taloudelliset ja resurssikysymykset, globalisaatio sekä tsunamikatastrofin vaikutukset. Tutkimus vahvisti yleisemmällä tasolla ulkoasiainhallintojen säilyttäneen merkityksensä tämän päivän maailmassa. Tulevaisuudessa ulkoasiainhallintojen merkitys tulee riippumaan niiden kyvystä vastata tutkimuksen yhteydessä esille tulleisiin haasteisiin ja uudistua.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.