Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12020
Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus tuloksenjärjestelyyn
Tekijä: Saxell, Marko
Otsikko: Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus tuloksenjärjestelyyn
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; palkkiot; remuneration; tulos; return
Sivumäärä: 87
Avainsanat: Tuloksenjärjestely, Harkinnanvaraiset erät, Tilintarkastuspalkkiot
Tiivistelmä:
TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN VAIKUTUS TULOKSENJÄRJESTELYYN

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä tilintarkastuksen laatua ja tuloksenjärjestelyyn liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Empiirisessä osassa oli tarkoituksena testata aikaisemman tutkimuksen perusteella rakennettuja hypoteeseja suomalaisella aineistolla. Tavoitteena oli löytää selvittää tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn yhteyttä. Lisäksi tutkittiin tuloksenjärjestelyn ja muiden tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden välistä yhteyttä.

Lähdeaineisto

Lähdekirjallisuutena käytettiin enimmäkseen ulkomaista kirjallisuutta. Tutkimuksessa käytettiin aineistona Helsingissä vuoden 2007 lopussa listattuna olleita yrityksiä. Lopullinen otoskoko oli 110 yritystä.

Aineiston käsittely

Tuloksenjärjestelyn mittarina käytettiin muunnellun Jonesin mallin mukaisesti laskettuja harkinnanvaraisia jaksotuseriä. Tutkimuksen hypoteesien ratkaisemiseksi muodostettiin kaksi erilaista regressiomallia, joiden avulla selvitettiin kahden eri muuttujan ja harkinnanvaraisten jaksotuserien välistä yhteyttä. Lisäksi suoritettiin testi, jonka avulla selvitettiin yritysten mahdollista tuloksenjärjestelyä tavoitetuloksen saavuttamiseksi.

Tulokset

Tulokset olivat odotettuja aikaisemman tutkimuksen perusteella. Regressionanalyysin perusteella tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä on negatiivinen tilastollisesti merkitsevä yhteys. Tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys. Tuloksenjärjestelyä mittaavan testin perusteella ei löydetty näyttöä tuloksenjärjestelystä kohti tavoitetulosta.

Avainsanat

Tuloksenjärjestely, Harkinnanvaraiset erät, Tilintarkastuspalkkiot
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.