Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12022
Yritysvastuu hankinnoissa riskienhallinnan näkökulmasta : Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat
Tekijä: Loisamo, Riikka
Otsikko: Yritysvastuu hankinnoissa riskienhallinnan näkökulmasta : Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; sosiaalinen vastuu; social responsibility; hankinnat; purchasing; riskienhallinta; risk management; teollisuus; industry
Sivumäärä: 136
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12022.pdf pdf  koko: 2 MB (1868847)
Avainsanat: yritysvastuu; sosiaalinen vastuu; hankinnat; riskienhallinta
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen ja rahoituksen laitos 23.12.2008 Riikka Loisamo

YRITYSVASTUU HANKINNOISSA RISKIENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA – Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, kuinka esimerkkiyritykset suhtautuvat yritysvastuulliseen hankintaan ja mitä yritysvastuuriskejä yritysten hankintoihin liittyy. Tutkimus pyrki hahmottamaan, ovatko yritysvastuuriskit yritysten edustajien mielestä hallinnassa, ja millaisia käytäntöjä ja keinoja riskienhallinnassa hyödynnetään. Aiemmissa perusteollisuuden yrityksiä koskevissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota lähinnä ympäristövastuukysymyksiin. Tässä tutkimuksessa erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat sosiaaliseen vastuuseen liittyvät kysymykset.

Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineisto Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu monipuolisesta lähdekirjallisuudesta. Teoriaosuudessa käsitellään yritysvastuuseen ja riskienhallintaan liittyviä julkaisuja sekä hankintakirjallisuutta. Lähdekirjallisuuden perusteella laadittiin yritysten riskienhallintamalli. Tutkimusmenetelmänä oli tapaustutkimus. Aineiston triangulaatiolla pyrittiin parantamaan tutkimuksen laatua. Empiria-aineisto koottiin haastattelemalla neljän suomalaisen teollisuusyrityksen yritysvastuu-, riskienhallinta- ja hankintajohtajia. Lisäksi haastateltiin yhtä riippumatonta konsulttia ja hyödynnettiin yritysten kirjallisia hankintoja koskevia ohjeita ja menettelytapoja.

Tutkimustulokset Tutkimus osoitti, että yritykset pitävät vastuullista hankintaa tavoittelemisen arvoisena ja tärkeänä. Yritykset kokivat, että maineriskin toteutuminen on todellinen uhka. Tutkimuksen esimerkkiyritykset olivat jo kehittäneet ympäristövastuutaan. Lähtökohtaisesti yritykset huomioivat toimintansa sosiaalisen vastuullisuuden vasta sitten, kun ympäristöasioiden koetaan olevan kunnossa. Sosiaalisten riskien hallinta ja valvonta koettiin haastavaksi. Hankintojen riskienhallinta on keskittynyt korostetusti toimittajavalintaan ja sen onnistumiseen.

Avainsanat Yritysvastuu, sosiaalinen vastuu, hankinnat, riskienhallinta
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.