Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2008
Tutkielman numero: 12023
Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutukset suomalaisten pörssiyritysten suojauslaskennan raportoimisen lajuuteen
Tekijä: Kokko, Karoliina
Otsikko: Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutukset suomalaisten pörssiyritysten suojauslaskennan raportoimisen lajuuteen
Vuosi: 2008  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; raportit; reports; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 89
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12023.pdf pdf  koko: 521 KB (532838)
Avainsanat: IFRS 7; IAS 39; suojauslaskenta; pakollinen tiedottaminen; yrityskohtaiset tekijät; tilinpäätösraportointi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko yrityskohtaisilla tekijöillä selittää suojauslaskennan tiedottamisen laajuutta. Lisäksi selvitetään, mitkä yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat suojauslaskennan tiedottamisen laajuuteen. Tutkimuksen kohteena on IFRS 7 ja IAS 39 -standardien mukainen suojauslaskenta.

Aineisto Tiedottamisaineisto on kerätty tilinpäätöstiedotteista, vuosikertomuksista ja pörssitiedotteista, jotka on julkaistu vuonna 2007. Tutkimusotos koostuu 44 yrityksestä. Tiedottamisen mittarina käytetään tilinpäätöstiedoista muodostettua tiedottamismuuttujaa, ja selittävinä tekijöinä on yhteensä kolmetoista yrityskohtaista tekijää. Selittävät muuttujat on kerätty Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta sekä yritysten tilinpäätöksistä ja vuosikertomuksista.

Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen aluksi analysoidaan kuvailevat tunnusluvut sekä suoritetaan korrelaatioanalyysi. Päätutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressioanalyysia. Toisena menetelmänä toimii logistinen regressioanalyysi.

Tulokset Tulokset osoittavat, että yrityskohtaisilla tekijöillä voidaan selittää suojauslaskennan tiedottamisen laajuutta, kun kaikki yrityskohtaiset tekijät ovat mallissa mukana. Tuloksien mukaan yrityksen koko, velkaantuneisuus, riskisyys, hyvät tulevaisuuden kasvunäkymät, usean suojausmenetelmän käyttö sekä rakennustuotanto ja teollisuus -toimialan yritykset vaikuttavat positiivisesti suojauslaskennan tiedottamisen määrään. Lisäksi nettoinvestointisuojauksella on negatiivinen vaikutus suojauslaskennan tiedottamisen laajuuteen. Tutkimuksen mukaan kannattavuudella, listautumisstatuksella, tarkastusvaliokunnalla, käyvän arvon suojauksella tai kuljetus -toimialan yrityksillä ei ole yhteyttä suojauslaskennan tiedottamisen laajuuden kanssa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.