Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12027
Tarkastuvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioon: suomalaiset listayhtiöt vuosina 2006 ja 2007
Tekijä: Westerling, Karsten
Otsikko: Tarkastuvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioon: suomalaiset listayhtiöt vuosina 2006 ja 2007
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; palkkiot; remuneration; corporate governance; corporate governance; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 78
Avainsanat: tilintarkastuspalkkio; tarkastusvaliokunta; tilintarkastus; corporate governance
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli teorian ja empiirisen aineiston avulla selvittää vaikuttavatko tarkastusvaliokuntien olemassaolo ja niiden ominaisuudet suomalaisten listayhtiöiden maksamiin tilintarkastuspalkkioihin. Tarkastusvaliokunnan ominaisuuksina tutkielmassa käytettiin riippumattomuutta, taloudellista asiantuntemusta ja aktiivisuutta.

Lähdeaineisto

Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki Helsingin Pörssissä listatut suomalaiset yhtiöt vuosina 2006 ja 2007. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 179 yritysvuotta, joista 85 vuodelta 2006 ja 94 vuodelta 2007. Tarkastusvaliokunnan olemassaolon tutkimiseen käytettiin 179 yritysvuotta ja sen ominaisuuksien tutkimiseen 86 yritysvuotta. Tiedot yhtiöistä kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista ja kotisivuilta sekä kaupallisesta yritystietokannasta.

Aineiston käsittely

Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytettiin tilintarkastuspalkkiota selittäviä malleja. Tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kvantitatiivisia. Yhteensä neljälle tilintarkastuspalkkiomallille suoritettiin regressioanalyysit sekä malleissa käytetyille muuttujille korrelaatiotestit.

Tulokset

Tutkielman tulokset osoittavat, että tilintarkastuspalkkioon nostavasti vaikuttavat tarkastusvaliokunnan olemassaolo sekä sen jäsenten taloudellinen asiantuntemus. Mikäli yhtiöllä on tarkastusvaliokunta tai tarkastusvaliokunta on taloudellisesti asiantunteva, maksaa se todennäköisesti korkeampaa tilintarkastuspalkkiota kuin vastaava yhtiö ilman tarkastusvaliokuntaa tai vastaava yhtiö, jonka tarkastusvaliokunta ei ole taloudellisesti yhtä asiantunteva. Tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella ja aktiivisuudella ei sen sijaan havaittu olevan vaikutusta. Toisaalta hallituksen riippumattomuudella havaittiin olevan tilintarkastuspalkkiota nostava vaikutus, mikä viittaisi myös siihen, että tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella olisi palkkiota nostava vaikutus, sillä tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen jäsenistä. Lisäksi havaittiin aikaisempien tutkimusten mukaisesti, että tilintarkastuspalkkion suuruuteen vaikuttavat erityisesti tilintarkastusasiakkaan koko, monimutkaisuus ja asiakkaan taseeriin liittyvä toimintariski.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.