Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Kansainvälinen liiketoiminta | 2009
Tutkielman numero: 12034
Making change work: change management practices, objectives, challenges and facilitators in Finnish MNCs
Tekijä: Suutarinen, Kukka-Maaria
Otsikko: Making change work: change management practices, objectives, challenges and facilitators in Finnish MNCs
Vuosi: 2009  Kieli: eng
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Kansainvälinen liiketoiminta
Asiasanat: kansainvälinen; international; muutos; change; organisaatiomuutos; organizational change; johtaminen; management
Sivumäärä: 124
Avainsanat: organizational changes; change management; change manager
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka muutosta tulisi johtaa suomalaisissa kansainvälisissä yrityksissä ja todeta poikkeavatko nämä menettelytavat vastaavista globaaleista menetelmistä. Tutkimus keskittyi muutosjohtamisen käytäntöihin, tavoitteisiin, haasteisiin ja menestystekijöihin. Lisäksi tavoitteena oli pyrkiä selvittämään vaikuttavatko institutionaalinen konteksti ja kansainvälinen organisaatiokonteksti muutosjohtajuuteen.

Menetelmä

Tutkimus tehtiin toimeksiantona IBM:lle ja pohjautui yrityksen samana vuonna toteuttamaan kansainväliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa yhdistettiin viisi kvalitatiivista haastattelua ja kvantitatiivinen kysely. Kyselyn otos oli yhteensä 109 henkilöä ja vastausprosentti 41 %. Analyysissa ja loppupäätelmissä tuloksia verrattiin kirjallisuuteen ja IBM:n kansainväliseen tutkimukseen.

Tulokset

Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että globaalit ja suomalaiset menetelmät eivät poikkea merkittävästi toisistaan. Tutkitut yritykset tavoittelivat muutoksella asiakastyytyväisyyden lisäämistä. Haasteeksi koettiin ajatusten ja asenteiden muuttaminen sekä yrityskulttuuri. Suurimmat ongelmat esiintyivät hankkeen käyttöönottovaiheessa. Menestystekijöitä olivat selkeä tavoitteiden määrittely, ylimmän johdon sponsorointi, muutosta tukeva yrityskulttuuri ja toimihenkilöiden osallistuminen muutokseen. Yhtäläisyyksistä huolimatta IBM:n kehittämä neljän tekijän muutostimantti (investointi muutosjohtajuuteen, muutosjohtaja, tietoisuus haasteista ja formaalit metodit) ei edistänyt muutosta samassa mittakaavassa suomalaisissa yrityksissä. Vain organisaation jäsenten tietoisuus muutokseen liittyvistä haasteista lisäsi merkittävästi onnistuneiden projektien suhteellista määrää. Muutosvalmius paranisikin lisäämällä erityisesti henkilökohtaista viestintää, avainhenkilöiden koulutusta, vastuun jalkauttamista sekä työntekijöiden sitouttamista.

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että suomalaisen institutionaalisen kontekstin ja kansainvälisen organisaatiokontekstin vaikutus muutosjohtajuuteen on vähäinen. Tästä ei kuitenkaan pystytty tekemään pitäviä johtopäätöksiä tutkimustuloksista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.