Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12044
Yrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimus
Tekijä: Koykka, Timo
Otsikko: Yrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimus
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; prosessit; processes; investoinnit; investment
Sivumäärä: 68
Avainsanat: Investointiprosessi; Muodollisuus; Hierarkia; Informaation epäsymmetria
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksien investointiprosessien kulku ja niihin liittyvät toimintatavat. Investointiprosesseja tutkittiin muodollisuuden näkökulmasta, tavoitteena selvittää aiheuttavatko formaalit toimintatavat turhautumista hotelliyksiköiden johtajien keskuudessa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen teoriaosuudessa käytettiin sekä behavioristisen että normatiivisen investointitutkimuksen tuottamaa lähdekirjallisuutta. Empiriaosuudessa lähdeaineistona toimi hotellijohtajien haastatteluin kerätty materiaali.

Aineiston käsittely

Haastatteluin kerättyä aineistoa peilattiin tutkimuksen teoriaosuudessa esille tuotuihin seikkoihin. Haastattelumateriaalin perusteella konstruoitiin kohdeyritysten investointiprosessien kulku sekä haastateltavien suhtautuminen vallitseviin toimenpiteisiin. Aineiston perusteella tehtiin myös johtopäätökset.

Tulokset

Kohdeyritysten investointiprosessit sisälsivät varsin muodollisia toimintatapoja. Ennakko-oletusten vastaisesti toimintatavat eivät aiheuttaneet juurikaan turhautumista hotellijohtajien keskuudessa. Varsinkin Hilton-ketjun hotellijohtajat olivat erittäin tyytyväisiä organisaationsa toimintatapoihin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.