Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kansantaloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2009
Tutkielman numero: 12058
Työn tuottavuuden ja sen osatekijöiden kehitys kaupan alalla vuosina 1975-2006.
Tekijä: Luotonen, Elisa
Otsikko: Työn tuottavuuden ja sen osatekijöiden kehitys kaupan alalla vuosina 1975-2006.
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Kansantaloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; työ; work; tuottavuus; productivity; kehitys; development; toimialat; business branches; kauppa; commerce
Sivumäärä: 77
Avainsanat: kaupan toimiala, kasvulaskenta, työn tuottavuus, kokonaistuottavuus, ICT-investoinnit, sääntely
Tiivistelmä:
Tutkimuksessa tarkastellaan kaupan alan tuottavuuskehitystä Suomessa vuosina 1975 - 2006 ja analysoidaan kansantalouden tilinpitoaineiston avulla, mitkä tuotantopanokset ovat vaikuttaneet vahvimmin työn tuottavuuden kasvuun. Saatuja tuloksia verrataan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin vanhojen jäsenmaiden lukuihin. Tutkimuksessa perehdytään myös tilastoinnin ja määritelmien erityspiirteisiin kaupan alan kontekstissa ja tehdään kirjallisuuskatsauksen avulla päätelmiä siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet havaittuun kehitykseen. Menetelmänä tutkimuksen panoskontribuutioita tarkastelevassa osiossa käytetään neoklassiseen tuotantofunktioon pohjautuvaa kasvulaskentaa, jota on käytetty yleisesti tuottavuustutkimuksessa.

Tutkimuksessa todettiin työn tuottavuuden nousseen kaupan alalla tasaisesti 1970-luvulta lähtien 1990-luvun lamavuosia lukuun ottamatta ja olevan nykyään yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 1975 tasoon. Tarkasteltaessa kaupan eri alatoimialoja erikseen havaittiin, että tukkukauppa on ollut Suomessa tarkastelujaksolla arvonlisäosuudella mitattuna kaupan alatoimialoista tärkein. Myös työn tuottavuus on ollut tukkukaupassa alatoimialoista korkein. Panoskontribuutioita tarkasteltaessa havaittiin, että varsinkin viime vuosina kokonaistuottavuuden kasvu on ollut pääsyynä työn tuottavuuden kasvuun koko kaupan alalla. Etenkin tukkukaupassa kokonaistuottavuuden kasvu on ollut nopeaa.

Kaupan tuottavuuskehitys on ollut tarkastelluista talousalueista vahvinta Yhdysvalloissa. Suurin syy Euroopan Yhdysvaltoja matalammalle tuottavuudelle on ollut kokonaistuottavuuden alhainen taso. Suomessa tosin kokonaistuottavuus on ollut Yhdysvaltojen tapaan korkeaa, mutta lisäksi Yhdysvalloissa on investoitu ahkerasti etenkin ICT-pääomaan ja siten saavutettu korkeampi työn tuottavuus kuin Suomessa. Syiksi kokonaistuottavuuskehitysten ja investointihalukkuuden eroihin maanosien välillä on tunnistettu esimerkiksi julkisen vallan sääntelyn tiukkuus sekä talousalueen pirstaleisuus Euroopassa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.