Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12059
Riskienhallinta: riskiraportoinnin ja riskienhallinnan kehittyminen - Case Kemira Oyj, Neste Oil Oyj, Aspo Oyj ja Finnlines Oyj
Tekijä: Heikkala, Mia-Stiina
Otsikko: Riskienhallinta: riskiraportoinnin ja riskienhallinnan kehittyminen - Case Kemira Oyj, Neste Oil Oyj, Aspo Oyj ja Finnlines Oyj
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; riski; risk; riskienhallinta; risk management; kehitys; development; teollisuus; industry
Sivumäärä: 105
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12059.pdf pdf  koko: 3 MB (2475218)
Avainsanat: riski, riskiraportointi, riskienhallinta, COSO ERM, corporate governance, sidos-ryhmä, sisäinen valvonta
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Markkinoinnin ja johtamisen pro gradu- tutkielma Mia-Stiina Heikkala

RISKIRAPORTOINNIN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTYMINEN COSO ERM -VIITEKEHYKSEN NÄKÖKULMASTA

Case Kemira Oyj, Neste Oil Oyj, Aspo Oyj ja Finnlines Oyj

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten neljän pörssiyrityksen Kemiran, Neste Oilin, Aspon ja Finnlinesin riskiraportointi ja riskienhallinta on kehittynyt vuodesta 2005 vuoteen 2007. Tutkielman sivutavoitteena on havainnoida, täyttääkö kohdeyritysten riskiraportointi lainsäädännön ja suositusten vaatimukset sekä sidosryhmien tavoitteet.

Tutkimusaineisto ja -menetelmä

Tutkimusaineisto koostuu kohdeyritysten vuosikertomus- ja tilinpäätösinfor-maatiosta vuosilta 2005 ja 2007. Tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi on valittu kansainvälinen riskienhallinnan viitekehikko COSO ERM, jonka vaatimuk-sia vasten analysoidaan kohdeyritysten riskiraportoinnin ja riskienhallinnan tasoa.

Tutkimustulokset

Tutkimuksen yleisenä havaintona on, että kohdeyrityksistä Kemira ja Neste Oil olivat panostaneet systemaattiseen riskienhallintaansa paljon enemmän kuin Aspo ja Finnlines. Kemiran ja Neste Oilin riskienhallinta kehittyi merkittävästi vuodesta 2005 vuoteen 2007. Niiden riskienhallinnan voidaan todeta täyttävän COSO ERM-mallin vaatimukset merkittävimmiltä osin, joskin niidenkin riskira-portoinnissa ja riskienhallinnassa oli havaittavissa kehittämistarpeita myös vuo-den 2007 jälkeen. Aspon ja Finnlinesin riskienhallinta ei tutkimusaineiston pe-rusteella täytä COSO ERM -mallin vaatimuksia. Aspon riskienhallinta tuntuu kui-tenkin käytännönläheiseltä ja se on tuonut aineistossa esille eniten tunnistettuja riskejä. Finnlines ei ollut aineiston perusteella panostanut systemaattisen ris-kienhallinnan kehittämiseen lainkaan. Sen riskiraportointi ja riskienhallinnan kehittäminen tuntuisi perustuvan lähinnä talousraportointiin liittyviin vaatimuksiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.