Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12063
Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli.
Tekijä: Hartlin, Hanna
Otsikko: Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli.
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; talousrikokset; economic crime; tilintarkastus; auditing; rikokset; crime; raportit; reports; vastuu; responsibility
Sivumäärä: 114
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12063.pdf pdf  koko: 483 KB (494323)
Avainsanat: tilintarkastus; tehtävät; roolit; talousrikokset
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli tarkastella talousrikoksia ja niiden erityispiirteitä sekä esitellä tilintarkastajan vastuuta ja velvollisuuksia talousrikoksiin liittyen. Empiirisen osan tavoitteena oli selvittää, eroavatko tilintarkastajien ja eri sidosryhmien käsitykset tilintarkastajan tehtävistä toisistaan. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, mihin tehtäviin mahdollinen tilintarkastuksen odotuskuilu erityisesti liittyy ja millaiseksi eri sidosryhmät kokevat tilintarkastajan roolin talousrikosten ehkäisijänä ja havaitsijana.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin talousrikollisuuteen, tilintarkastajan tehtäviin ja tilintarkastuksen odotuskuiluun liittyvää lähdeaineistoa. Kyselytutkimus toteutettiin www-kyselynä ja se lähetettiin neljälle eri kohderyhmälle: KHT-tilintarkastajille, talousjohtajille, yrityslainapäättäjille ja osakkeenomistajille.

Aineiston käsittely

Tutkimustuloksia käsiteltiin SPSS- tilasto-ohjelmalla ja testauksessa käytettiin khiin neliö- riippumattomuustestiä. Tilintarkastuksen odotuskuilua todettiin löytyvän, jos eri sidosryhmien käsitykset tilintarkastajan tehtävistä poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Vastausten perusteella tutkittiin myös tilintarkastajan yhteiskunnallista roolia. Roolia arvioitiin sidosryhmien asteikkoon perustuvien vastausten keskiarvon perusteella.

Tulokset

Tutkimustulokset osoittivat, että tilintarkastuksen odotuskuilua talousrikoksiin liittyen on olemassa. Odotuskuilua löytyi esimerkiksi seuraavien asioiden osalta: tilintarkastajan raportointi ja talousrikoslainsäädännön tunteminen, talousrikosten huomioiminen itse tarkastustyössä sekä tilintarkastajan mahdollisuus havaita ja ennaltaehkäistä talousrikoksia. Eri sidosryhmät uskoivat tilintarkastajia vahvemmin tilintarkastajan mahdollisuuksiin talousrikostorjunnassa ja yleisesti ottaen, sidosryhmät vaikuttivat suhtautuvan varsin positiivisesti siihen, että tilintarkastajan pitäisi huomioida tarkastustyössään talousrikosten mahdollisuus ja reagoida havaitsemiinsa talousrikoksiin ainakin jollain tasolla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.