Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12064
Corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen vaikutus yrityksen arvostukseen?
Tekijä: Ilveskoski, Tuomas
Otsikko: Corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen vaikutus yrityksen arvostukseen?
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; corporate governance; corporate governance; hallitukset; boards of directors; yritykset; companies; maine; reputation
Sivumäärä: 86
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12064.pdf pdf  koko: 847 KB (866432)
Avainsanat: corporate governance; hallitus; arvostus; endogeenisyys; Suomi; Baltia
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus corporate governancen kehitykseen kohdemaissa ja havainnoida corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen vaikutusta yrityksen arvostukseen markkinoilla. Tutkimuksen lähtökohtana on corporate governancen rooli sijoittajien ja yritysten välisen luottamuskuilun kaventajana. Luottamuskuilun kaventuessa sijoittajat voisivat taloustieteellisen teorian perusteella tarjota yrityksille rahoitusta alhaisemmalla pääomakustannuksella, mikä voisi näkyä yrityksien arvostuksessa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa ja Baltian maissa vuosina 2005–2007 listautuneista yrityksistä. Corporate governancen kehityksen havainnoimiseen käytettiin 537 yritysvuotta. Corporate governancen ja arvostuksen välisen suhteen tutkimisen otokseksi muodostui 368 yritysvuotta. Corporate governance -aineisto saatiin yritysten tilinpäätöksistä sekä vuosikertomuksista. Yritysten perustiedot haettiin Orbis-tietokannasta.

Aineiston käsittely

Tutkimuksessa hallitusten corporate governancen tasoa yrityksissä mitattiin corporate governance-indeksillä, joka suhteutti yritysten hallitusten toimitavat corporate governance-suosituksiin. Corporate governance-indeksin kehitystä tutkimuksessa seurattiin Herfindahl-indeksillä. Arvostuksen ja corporate governcen välistä suhdetta havainnoitiin tutkimuksessa monimuuttujaregressioanalyysilla. Lisäksi tutkimuksessa otettiin huomioon corporate governance-indeksin mahdollinen endogeenisyys tutkimalla yrityksen arvostusta myös 2SLS-regressioanalyysilla.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset korostavat corporate governancen merkityksen kasvaneen yrityksien toiminnassa. Lisäksi tulokset vahvistavat corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen yrityksen arvoa kohottavan vaikutuksen hallituksen kokoonpanon osalta. Hallituksen riippumattomuuden kasvun ja arvon välillä puolestaan havainnoitiin arvoa alentava yhteys. Tutkimuksen tuloksia ei vääristä endogeenisyys 2SLS-regressioanalyysin perusteella.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.